Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘biolog’

Podgląd: Drobnoustroje szybko znalezione

Drobnoustroje szybko znalezione

Czy można usprawnić le­czenie róż­nego ro­dzaju za­każeń? Od­po­wiedź na to znają na­ukowcy z ame­ry­kań­skiej firmy far­ma­ceu­tycznej, którzy opra­co­wali ma­szynę PLEX-​ID. Po­trafi ona roz­po­znawać wszystkie znane cho­ro­bo­twórcze bak­terie, wi­rusy i grzyby. Na zjeź­dzie So­ciety for Ap­plied Mi­cro­bio­logy w Lon­dynie w styczniu 2013 roku, PLEX-​ID zo­stał uznany ze naj­lepsze urzą­dzenie dia­gno­styczne w mi­kro­bio­logii. Obecnie le­czenie za­każeń opiera […]

Podgląd: Drapieżna mysz

Drapieżna mysz

Uni­kalna bio­logia i od­por­ność na ból i jad skor­pionów jed­nego z ga­tunku myszy, ży­ją­cego w Ame­ryce Pół­nocnej, może pomóc na­ukowcom w opra­co­waniu sku­tecz­niej­szych środków prze­ciw­bó­lo­wych. Trzeba przy­znać, że owa mysz, zwana Ony­chomys tor­ridus, jest tak nie­ty­powa (jak na mysz) i tak agre­sywna (nawet jak na gry­zonia), że strach się bać. Myszy Ony­chomys tor­ridus za­miesz­kują suche […]

Podgląd: W 80 dni dookoła świata… w okularach

W 80 dni dookoła świata… w okularach

Po­dróż do­okoła świata? To nadal jedno z ma­rzeń wielu ludzi. Po­dróże kształcą, ale też po­trafią być mę­czące. Zwłaszcza, jeśli często zmie­niamy pod­czas ta­kich wo­jaży strefy cza­sowe. By po­dró­żo­wało się bez zwią­za­nych z tym do­le­gli­wo­ściami wy­starczy za­łożyć… oku­lary! Są to jednak oku­lary nie­zwykłe. Opra­co­wali je na­ukowcy z Au­stralii. Nie chronią one przed nad­miarem światła — wręcz […]

Podgląd: Puszka Pandory

Puszka Pandory

Ko­niec nie jest bliski, ale może taki być, o ile nie po­wstrzy­mamy na­szej tech­no­lo­gicznej po­my­sło­wości — ostrze­gają bry­tyjscy na­ukowcy z Uni­ver­sity of Cam­bridge: pro­fesor ko­smo­logii i astro­fi­zyki Martin Rees, fi­lozof Huw Price oraz wy­na­lazca Skype — Jaan Tal­linn. Za­pro­po­no­wali oni stwo­rzenie cen­trum — Centre for the Study of Exi­sten­tial Risk (CSER) — które bę­dzie się […]

Podgląd: Bi-​Fi — biologiczny internet

Bi-​Fi — biologiczny internet

Prze­sy­łanie in­for­macji przez in­ternet, z wy­ko­rzy­sta­niem Wi-​Fi jest dla nas czymś tak na­tu­ralnym, jak od­dy­chanie. Po­dobny me­cha­nizm można wy­ko­rzy­stać… w ży­wych or­ga­ni­zmach. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Stan­forda opra­co­wali in­no­wa­cyjny me­cha­nizm, po­zwa­la­jący prze­syłać in­for­macje między ko­mór­kami za po­mocą wi­rusów. Ten bio­lo­giczny in­ternet Bi-​Fi umoż­liwia nie tylko szybkie prze­ka­zy­wanie in­for­macji między po­je­dyn­czymi ko­mór­kami, ale też szybkie do­star­czanie skomplikowanych […]

Podgląd: Części zamienne dla człowieka

Części zamienne dla człowieka

Ja­kość i ilość „części za­mien­nych” dla czło­wieka cały czas ro­śnie. Na­leżą do nich między in­nymi sztuczne stawy bio­drowe. Choć nieraz są nie­zbęne, nie są trwałe, a wła­ściwie… nie były, bo wła­śnie się to zmienia. Choć za­wsze były wy­ko­nane z ma­te­riałów, które miały za­pewnić ich trwa­łość, jak ce­ra­mika i tytan, nie wy­star­czały na całe życie. Dotyczyło […]

Podgląd: Inteligentne szwy

Inteligentne szwy

Za­ka­żenia po­ope­ra­cyjne i kom­pli­kacje z nimi zwią­zane, mimo roz­woju mi­kro­bio­logii, są nadal wielkim za­gro­że­niem przy po­waż­niej­szych ope­ra­cjach chi­rur­gicz­nych. Spró­bo­wali temu za­ra­dzić na­ukowcy z Uni­ver­sity of Il­li­nois pod kie­row­nic­twem prof. in­ży­nierii ma­te­ria­łowej Johna Ro­gersa. Stwo­rzyli szwy chi­rur­giczne, po­kryte otoczką po­li­me­rową, w której za­to­piono ul­tra­cienkie mi­kro­sko­pijne czuj­niki, umoż­li­wia­jące ciągłe mo­ni­to­ro­wanie tem­pe­ra­tury i stanu za­szytej rany po operacji. […]

Podgląd: Szczepionka do walki z nikotynowym nałogiem

Szczepionka do walki z nikotynowym nałogiem

Na­ło­gowi pa­lacze twierdzą, że choć bardzo by chcieli to nie mogą po­zbyć się po­ciągu do pa­pie­rosów. Ra­tun­kiem dla nich może być spe­cjalna szcze­pionka. Opra­co­wana przez na­ukowców z Weill Cor­nell Me­dical Col­lege szcze­pionka zo­stała już prze­te­sto­wana na my­szach. Jed­no­ra­zowe po­danie szcze­pionki uczy­niło te sym­pa­tyczne zwie­rzątka w pełni od­por­nymi na uza­leż­nienie od ni­ko­tyny. Teraz czas na testy […]

Podgląd: O której godzinie najłatwiej się zarazić?

O której godzinie najłatwiej się zarazić?

Każdy z nas ma swój rytm dnia. Zu­pełnie ina­czej za­czniemy dzień, gdy ze snu wy­rwie nas bu­dzik, a ina­czej gdy się wy­śpimy i sami wsta­niemy. Pory dnia i to, co wtedy ro­bimy ma wpływ nie tylko na nasze sa­mo­po­czucie, ale rów­nież na naszą od­por­ność na różne in­fekcje. Z wcze­śniej­szych badań było wia­domo, że nasze dolegliwości […]

Podgląd: Groźne wyniki badań — publikować czy nie?

Groźne wyniki badań — publikować czy nie?

Nauka po­winna służyć po­stę­powi. Dzięki pracy na­ukowców żyje się nam le­piej, bez­piecz­niej. Nie za­wsze jednak osią­gnięcia nauki wy­ko­rzy­sty­wane są zgodnie z ich pier­wotnym prze­zna­cze­niem i nie za­wsze zgodnie z in­tencją jaka przy­świe­cała twórcom. Przez media ca­łego świata prze­lewa się teraz fala kry­tyki ho­len­der­skiego na­ukowca Rona Fo­uchiera, wi­ru­so­loga z Era­smus Me­dical Centre w Rot­ter­damie. Ho­lender nie […]

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›