Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘bilet’

Podgląd: Jak szybko rozsadzić pasażerów w samolocie?

Jak szybko rozsadzić pasażerów w samolocie?

Szybkie, nie­stre­su­jące wej­ście do sa­mo­lotu? Można oczy­wi­ście kupić drogi bilet z wy­zna­czonym miej­scem, albo tani bilet i do­dat­kowo opłacić pierw­szeń­stwo wej­ścia do sa­mo­lotu. Jedna i druga me­toda nie gwa­ran­tuje kom­for­to­wego zaj­mo­wania miejsca. Warto być może sko­rzy­stać z opra­co­wania bar­dziej na­uko­wego? Oto in­strukcja: pa­sa­że­rowie zaj­mują miejsca naj­pierw przy oknach, ale nie każde od razu, tylko co […]

Czy dużo osób korzyta z mobiletu?

Do­datek do au­dycji nr 5 Czy dużo osób ko­rzyta z mobiletu?