Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘beton’

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Drugie życie opony

Drugie życie opony

Liczba sa­mo­chodów ro­śnie, a tym samym ro­śnie także liczba zu­ży­tych opon, a po­wierzchnia do skła­do­wania od­padów wręcz od­wrotnie – zmniejsza się. Co można zrobić ze zu­ży­tymi opo­nami sa­mo­cho­do­wymi? Za roz­wią­zanie tego pro­blemu za­brali się na­ukowcy z Wyż­szego In­sty­tutu Tech­nicz­nego w Li­zbonie, którzy opra­co­wali tech­no­logię pro­dukcji z opon… be­tonu. Ich po­mysł po­lega na prze­twa­rzaniu gumy z […]

Czy beton nie jest przestarzałym materiałem budowlanym?

Do­datek do au­dycji nr 13 Czy beton nie jest prze­sta­rzałym ma­te­riałem budowlanym?

Czy szkło jest droższe niż beton?

Do­datek do au­dycji nr 13 Czy szkło jest droższe niż beton?