Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘berkeley’

Podgląd: Wirusowa energia

Wirusowa energia

Ge­ne­tycznie mo­dy­fi­ko­wana żyw­ność ma wielu prze­ciw­ników. Czy z pro­te­stami spo­tkają się także mo­dy­fi­ko­wane ge­ne­tycznie bak­terie, dzięki którym mo­żemy za­osz­czę­dzić na prą­dzie? Nie chodzi tylko o pie­niądze, ale rów­nież o wy­godę. Dzięki tym nie­groźnym, jak pod­kre­ślają na­ukowcy, bak­te­riom bę­dziemy mogli na przy­kład ła­dować te­lefon ko­mór­kowy pod­czas spa­ceru. Nad od­po­wiednim „urzą­dze­niem” pra­cują na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ber­keley, którzy […]

Podgląd: Można już usłyszeć myśli

Można już usłyszeć myśli

Pewnie nieraz chcie­li­ście wie­dzieć o czym myśli ktoś, kogo wła­śnie wi­dzicie. Czy chcie­li­by­ście, aby ktoś sły­szał wasze myśli? Pewnie nie. Ale są sy­tu­acje, w któ­rych moż­li­wość od­czy­ty­wania myśli by­łaby na wagę złota. Na­ukowcy od lat pró­bują zro­zu­mieć, jak działa mózg, jak po­wstają w nim myśli i jak można je od­czy­tywać. Udało się to na­ukowcom z […]

Podgląd: Robot i ogon dinozaura

Robot i ogon dinozaura

Cóż zrobić, aby ro­boty były równie zwinne jak nie­które zwie­rzęta i nie prze­wra­cały się na przy­kład pod­czas gwał­tow­nych ma­newrów lub prac na trudnym te­renie? Na­ukowcy od dawna sta­rają się pro­jek­tując ro­boty na­śla­dować or­ga­nizmy żywe. Ob­ser­wując za­cho­wanie nie­któ­rych współ­cze­snych jasz­czurek i ana­li­zując spraw­ność di­no­zaurów, na­ukowcy do­ce­nili za­sto­so­wanie ogona. Stwo­rzyli więc model ro­bota, któ­rego wy­po­sa­żyli w ogon. […]