Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘bateria’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Energia łapana w powietrzu

Energia łapana w powietrzu

Je­steśmy coraz bar­dziej uza­leż­nieni od urzą­dzeń mo­bil­nych. Co jednak, gdy w naj­mniej ocze­ki­wanym mo­mencie skończy się ba­teria, a nie bę­dzie można sko­rzy­stać z gniazdka, by ją do­ła­dować? Być może już wkrótce znaj­dzie się na to rada, choć to „wkrótce” może ozna­czać kilka lat. Wszystko dzięki stu­den­towi z Nie­miec, który wy­my­ślił urzą­dzenie prze­kształ­ca­jące pro­mie­nio­wanie elek­tro­ma­gne­tyczne w […]

Podgląd: Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Materiał przyszłości równie szkodliwy jak azbest

Ba­dania na­ukowców ze Szkocji wska­zują, że ma­te­riał przy­szłości jakim bez wąt­pienia mogą być wie­lo­war­stwowe na­no­rurki wę­glowe, jest tak samo groźny dla na­szego zdrowia jak azbest. Wdy­chane w du­żych ilo­ściach mogą pro­wa­dzić do róż­nych po­draż­nień i in­fekcji, które osta­tecznie mogą prze­ro­dzić się w no­wo­twór. Wdy­chanie mi­kro­sko­pij­nych włó­kien azbestu, ma­te­riału po­wszechnie uży­wa­nego w cza­sach PRL do ocieplania […]

Podgląd: Motoszybowiec made in Poland!

Motoszybowiec made in Poland!

Kiedyś mo­gliśmy tylko ma­rzyć o la­taniu. Na szczę­ście po­jawił się Ikar i Dedal, nieco póź­niej Pan Twar­dowski i kilku in­nych bo­ha­terów. Do­dat­kowo ostatnio po­ja­wiły się też tanie linie lot­nicze, dzięki którym la­tanie stało się po­wszechne. Teraz, dzięki Po­lakom, może być bardzo eko­lo­giczne. Na po­li­tech­ni­kach w War­szawie i Rze­szowie skon­stro­wano dwu­oso­bowy mo­to­szy­bo­wiec z na­pędem elek­trycznym, który […]

Podgląd: Elastyczne baterie do elastycznych… telefonów

Elastyczne baterie do elastycznych… telefonów

Cienkie jak pa­pier, zwi­jane wy­świe­tlacze czy te­le­fony, które można wy­ginać są już moż­liwe do skon­stru­owania. Go­rzej było z ba­te­riami, które nie naj­le­piej zno­siły zgi­nanie. Ko­re­ańscy na­ukowcy z firmy LG Chem roz­wią­zali jednak ten pro­blem i skon­stru­owali ela­styczne ba­terie ukryte w prze­wo­dach. Pro­jek­tantów urzą­dzeń mo­bil­nych wreszcie prze­stanie ogra­ni­czać kształt ba­terii, gdyż ko­re­ańska ba­teria bę­dzie mogła przyjmować […]