Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘bakteria’

Podgląd: Bi-Fi — biologiczny internet

Bi-Fi — biologiczny internet

Prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji przez in­ter­net, z wy­ko­rzy­sta­niem Wi-Fi jest dla nas czymś tak na­tu­ral­nym, jak od­dy­cha­nie. Po­dobny me­cha­nizm można wy­ko­rzy­stać… w ży­wych or­ga­ni­zmach. Na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Stan­forda opra­co­wali in­no­wa­cyjny me­cha­nizm, po­zwa­la­jący prze­sy­łać in­for­ma­cje mię­dzy ko­mór­kami za po­mocą wi­ru­sów. Ten bio­lo­giczny in­ter­net Bi-Fi umoż­li­wia nie tylko szyb­kie prze­ka­zy­wa­nie in­for­ma­cji mię­dzy po­je­dyn­czymi ko­mór­kami, ale też szyb­kie do­star­cza­nie skom­pli­ko­wa­nych in­struk­cji, po­zwa­la­ją­cych na […]

Audycja 49 — mali agenci, czyli o szczepionkach

Szcze­pić, nie szcze­pić? Co wła­ści­wie da­jemy so­bie wstrzyk­nąć i po co? Jak się robi an­ty­gen? czy pol­scy na­ukowcy po­mogą wal­czyć z ma­la­rią

Podgląd: Usta palacza to pole bitwy

Usta palacza to pole bitwy

Choć pa­le­nie pa­pie­ro­sów już dawno nie jest modne, choć nie można już pa­lić w re­stau­ra­cjach i na przy­stan­kach, nie­wol­ni­ków tego szko­dli­wego na­łogu nie bra­kuje. Na­ukowcy zaj­rzeli ostat­nio pa­la­czom w usta… Choć my­jemy zęby i sto­su­jemy spe­cja­li­styczne płyny do płu­ka­nia, w na­szych ustach zna­leźć można sporo bak­te­rii. Two­rzą one sta­bilny eko­sys­tem i ra­czej nie są szko­dliwe. Usta pa­la­cza to jed­nak zu­peł­nie inny […]

Audycja 48 — Zabić bakterie, czyli o antybiotykach

Czym są an­ty­bio­tyki? Czy wszystko da się nimi wy­le­czyć? Co to jest an­ty­bio­ty­ko­opor­ność i jak z nią wal­czyć?

Podgląd: Pranie brudnych pieniędzy

Pranie brudnych pieniędzy

Zu­peł­nie nie zda­jemy so­bie sprawy jak brudne są na­sze mo­nety i bank­noty. Co na nich mieszka? Ja­kie „do­datki”, nie­bez­pieczne na­wet dla zdro­wia, prze­ka­zu­jemy so­bie z rąk do rak, oprócz go­tówki? Czy jest na­ukowy, a nie prze­stęp­czy spo­sób na pra­nie brud­nych pie­nię­dzy? Naj­bar­dziej nie­po­ko­jący nas miesz­kańcy pie­nię­dzy to bak­te­rie, z któ­rych pra­wie po­łowę sta­no­wią ga­tunki od­po­wie­dzialne za ostre za­tru­cia po­kar­mowe, […]

Podgląd: Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Jak wygląda mięso po kilku miesiącach w lodówce? Świeżo!

Aby utrzy­mać świe­żość żyw­no­ści przez dłuż­szy czas, pro­du­cenci fa­sze­rują ją licz­nymi che­micz­nymi sub­stan­cjami. Kon­ser­wanty nie tylko za­cho­wują świe­żość żyw­no­ści na dłu­żej, ale mają też za­pew­nić bar­dziej „na­tu­ralną” barwę, za­pach i smak. Oka­zuje się jed­nak, że utrzy­ma­nie świe­żo­ści je­dze­nia przez długi czas wcale nie musi wią­zać się z do­da­wa­niem do niej che­mi­ka­liów. Oka­zuje się, że w przy­ro­dzie, w spo­sób cał­ko­wi­cie […]