Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘badania’

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

Cyber-​oko – najlepszy polski wynalazek 2013

W dzi­siej­szych cza­sach nie wy­starczy dobry po­mysł. Trzeba umieć go „sprzedać”. Do­sko­nale wiedzą o tym fi­na­liści kon­kursu, który mo­gliśmy oglądać w TVP. Cyber-​oko, słu­żące do dia­gnozy i te­rapii osób po­zo­sta­ją­cych w śpiączce, uznane zo­stało wy­na­laz­kiem roku 2013. Zde­cy­do­wali o tym te­le­wi­dzowie, którzy za­gło­so­wali pod­czas fi­na­łowej gali w TVP1. System po­wstał pod kie­run­kiem prof. An­drzeja Czyżewskiego […]

Podgląd: Konkurencja dla gazu łupkowego

Konkurencja dla gazu łupkowego

Ja­ponia, cał­ko­wicie za­leżna od im­portu gazu i ropy naf­towej, zna­lazła al­ter­na­tywne źródło energii. Opra­co­wała tech­no­logię wy­do­bycia gazu ze złóż hy­dratów me­tanu. Jeśli ten plan się uda, mo­żemy mieć ko­lejną – po gazie łup­kowym — re­wo­lucję w wy­do­byciu me­tanu. Hy­draty me­tanu lub kla­traty zwane także „pło­nącym lodem” lub „me­ta­nowym lodem” to białe kostki przy­po­mi­na­jące lód, w […]

Podgląd: Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Konina w wieprzowinie? Jak szybko to zbadać?

Jak w prostszy i szybszy sposób badać za­war­tość sub­stancji che­micz­nych w go­to­wych pro­duk­tach? Od­po­wiedzi na to py­tanie szukał na­uko­wiec z Uni­wer­sy­tetu Przy­rod­ni­czego w Po­znaniu. Praw­do­po­dobnie zna­lazł roz­wią­zanie. Ma­riusz Dziadas opra­cował tech­no­logię syn­tezy od­mian izo­to­powo zna­ko­wa­nych związków che­micz­nych. To wła­śnie ona jest od­po­wie­dzią na po­sta­wione py­tanie. Co dzięki tej me­to­dzie zy­sku­jemy? Można na przy­kład zbadać zawartość […]

Podgląd: Na tropie czarnej energii

Na tropie czarnej energii

Ciemna energia jest formą energii, o której mo­żemy po­wie­dzieć, że praw­do­po­dobnie ist­nieje. Sta­nowi aż 70% Wszech­świata i jest od­po­wie­dzialna za jego roz­sze­rzanie. Poza tymi hi­po­te­tycz­nymi stwier­dze­niami na­ukowcy ra­czej nie­wiele o niej wiedzą. W wy­zna­czeniu wła­ści­wości czarnej energii być może po­może au­torski pro­gram ob­ser­wa­cyjny, nad którym pra­cuje prof. Bo­żena Czerny z Cen­trum Astro­no­micz­nego im. M. Kopernika […]

Podgląd: Trzeźwość w pigułce

Trzeźwość w pigułce

Je­steś kie­rowcą, je­steś na im­prezie i wy­piłeś kilka drinków? Za kie­row­nicę ra­czej już nie usią­dziesz, bo al­kohol roz­kłada się dość długo. Na przy­kład jedno piwo około dwóch go­dzin. A gdyby tak po udanej za­bawie, zażyć pi­gułkę i od razu w kilka se­kund wrócić do stanu trzeź­wości? Jak prze­ko­nują ame­ry­kańscy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego, wkrótce będzie […]

Podgląd: Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie

Polski wkład w najnowocześniejszy laser na świecie

Pod Ham­bur­giem w ośrodku DESY bu­do­wany jest laser na swo­bod­nych elek­tro­nach XFEL (X-​ray Free Elek­tron Laser). To jedna z naj­więk­szych i naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gicznie in­we­stycji naukowo-​badawczych na świecie. W pro­jekt o war­tości ponad mi­liarda euro za­an­ga­żo­wa­nych jest 12 państw, w tym Polska. Do­kładnie w Wa­len­tynki polscy na­ukowcy z Wro­cławia uru­cho­mili linię krio­ge­niczną i dwa kriostaty, […]

Podgląd: Badanie przez skarpetkę

Badanie przez skarpetkę

Cza­sami nie­stety cho­ru­jemy. Zwykle po krótkim ba­daniu otrzy­mu­jemy re­ceptę, sto­su­jemy leki i wszystko wraca do normy. W nie­któ­rych wy­pad­kach po­trzebne są po­waż­niejsze ba­dania na przy­kład z za­sto­so­wa­niem elek­trod. Nie jest to bo­lesne, ale nie­ko­niecznie wy­godne. Chcą to zmienić na­ukowcy z Po­li­tech­niki Łódz­kiej. Opra­co­wali oni tech­no­logię na­dru­ko­wania elek­trod na odzież. Takie roz­wią­zanie może być po­mocne nie […]

Podgląd: Zobaczyć świat

Zobaczyć świat

Dla osób nie­wi­dzą­cych po­ja­wiła się na­dzieja, że zo­baczą ota­cza­jący ich świat. Bę­dzie to moż­liwe dzięki naj­now­szej tech­no­logii. Wła­śnie za­twier­dzono do użycia w Eu­ropie pierwsze bio­niczne oko. Im­plant ten daje na­dzieję na od­zy­skanie wzorku osobom z uszko­dzo­nymi fo­to­re­cep­to­rami w siat­kówce oka. Im­plant Argus II to 60 elek­trod, które zo­stają wsz­cze­pione w siat­kówkę. Ko­lejnym jego ele­mentem jest […]

Podgląd: Laser do jabłek

Laser do jabłek

Do tej pory, aby spraw­dzić stan owoców czy wa­rzyw, na­le­żało je naj­pierw po­kroić, a na­stępnie do­piero poddać che­micznej ana­lizie. Teraz do ich zba­dania nie­po­trzebna bę­dzie ich de­strukcja. Urzą­dzenie la­se­rowe skon­stru­owane przez na­ukowców z In­sty­tutu Agro­fi­zyki PAN w Lu­blinie, bez kro­jenia i sie­kania wy­kryje cho­roby i uszko­dzenia owoców lub wa­rzyw. Pro­to­ty­powe wersje la­sera na razie są […]

Strona 1 z 24 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›