Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘astronom’

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Na tropie czarnej energii

Na tropie czarnej energii

Ciemna energia jest formą energii, o której mo­żemy po­wie­dzieć, że praw­do­po­dobnie ist­nieje. Sta­nowi aż 70% Wszech­świata i jest od­po­wie­dzialna za jego roz­sze­rzanie. Poza tymi hi­po­te­tycz­nymi stwier­dze­niami na­ukowcy ra­czej nie­wiele o niej wiedzą. W wy­zna­czeniu wła­ści­wości czarnej energii być może po­może au­torski pro­gram ob­ser­wa­cyjny, nad którym pra­cuje prof. Bo­żena Czerny z Cen­trum Astro­no­micz­nego im. M. Kopernika […]

Podgląd: Najbardziej ekologiczny stadion świata

Najbardziej ekologiczny stadion świata

Mowa oczy­wi­ście o Sta­dionie Olim­pij­skim w Lon­dynie. „Jest zbyt prosty i zbyt funk­cjo­nalny” — twierdzą jego kry­tycy. „To naj­bar­dziej eko­lo­giczny sta­dion na świecie” — za­chwy­cają się zwo­len­nicy. Tych ostat­nich jest zde­cy­do­wanie więcej. Za­pro­jek­to­wany przez pra­cownię Po­pu­lous, jest naj­więk­szym fa­wo­rytem do te­go­rocznej Stir­ling Prize, naj­bar­dziej pre­sti­żowej na­grody ar­chi­tek­to­nicznej w Eu­ropie. Jury i kry­tycy ar­chi­tek­tury do­ce­niają prostą […]

Podgląd: Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Nasłuch na cywilizacje pozaziemskie

Naj­większy na świecie ra­dio­te­le­skop – można po­wie­dzieć, że to taki astro­no­miczny od­po­wiednik wiel­kiego Zder­zacza Ha­dronów — po­wstanie w trzech kra­jach: RPA, Au­tralii i Nowej Ze­landii. W po­rów­naniu z do­tych­cza­so­wymi ra­dio­te­le­sko­pami nowe urzą­dzenie o na­zwie SKA (Square Ki­lo­metre Array) bę­dzie 50 razy bar­dziej czułe i za­pewni 10 ty­sięcy razy większą szyb­kość prze­szu­ki­wania nie­bo­skłonu. Ma być tak […]

Podgląd: Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Znaleźli życie patrząc na Księżyc

Ze­spół astro­nomów z Chile, Wiel­kiej Bry­tanii i Hisz­panii zna­lazł oznaki życia or­ga­nicz­nego na Ziemi, ana­li­zując ziem­skie światło od­bite od Księ­życa. Może się to wy­dawać nieco ba­nalne – bo to, że ist­nieje życie na Ziemi to fakt oczy­wisty, wy­starczy tylko ro­zej­rzeć się wo­koło, a nie szukać w ko­smosie. Jednak na­ukowcy te­sto­wali w ten sposób nową technikę, […]

Jak poznać na co właściwie patrzymy?

Do­datek do Au­dycji 36 Jak po­znać na co wła­ściwie patrzymy?

Do czego astronomom przydają się amatorskie obserwacje?

Do­datek do Au­dycji 36 Do czego astro­nomom przy­dają się ama­tor­skie obserwacje?