Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘aparat’

Podgląd: Korbka pracuje!

Korbka pracuje!

Fo­to­gra­fu­jesz coś bardzo in­te­re­su­ją­cego i nagle… kończy się za­si­lanie! Chyba każdy, kto choćby hob­by­stycznie zaj­muje się fo­to­grafią przeżył takie chwile. Teraz wy­starczy mieć pod ręką aparat na korbkę! Wła­śnie takie urzą­dzenie opra­co­wali na­ukowcy z Ja­ponii. Firma Su­per­headz za­pre­zen­to­wała pierwszy na świecie aparat cy­frowy, który sam ge­ne­ruje dla siebie energię. Czerpie ją z pro­mieni sło­necz­nych lub […]

Podgląd: Powąchać kosmos

Powąchać kosmos

Ko­smos za­chwyca nas od wieków. Spo­glą­damy w niego za­uro­czeni i po­dzi­wiamy jego piękno i po­tęgę. Ogra­ni­czamy się ra­czej do wrażeń wi­zu­al­nych, ktore po­bu­dzają naszą wy­obraźnię, ale czy za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś jak on pachnie? Czy kto­kol­wiek może od­po­wie­dzieć na to py­tanie? Czy astro­nauta może czuć za­pach przez szczelny ska­fander i apa­ra­turę tle­nową? Ame­ry­kańska firma Think­Geek stworzyła […]

Podgląd: Prostowanie rybiego oka

Prostowanie rybiego oka

Obiektyw zwany „rybim okiem” ma sze­roki kąt wi­dzenia, ale też znie­kształca obraz. Uzy­sku­jemy dzięki temu bardzo cie­kawy efekt, ale nie­stety cza­sami jest on nie­po­żą­dany. Być może wkrótce bę­dziemy mogli mieć i sze­roki kąt, i „nor­malny” obraz. Ze­spół z Po­li­tech­niki Łódz­kiej chce opra­cować system, który w czasie rze­czy­wi­stym bę­dzie mo­dy­fi­kował film na­krę­cony przy użyciu ta­kiego obiektywu […]

Podgląd: Erateina sprytna dziewczyna

Erateina sprytna dziewczyna

Era­teina sprytna dziew­czyna (łac. Era­teina pu­el­la­astuta) – taką nazwę otrzymał nowy ga­tunek mo­tyla od­kry­tego przez Po­laków w tym roku pod­czas wy­prawy na Tramén Tepui w We­ne­zueli. Owad zo­stał zi­den­ty­fi­ko­wany przez Iza­belę Sta­cho­wicz z Uni­wer­sy­tetu Ja­giel­loń­skiego. Nazwę zaś wy­ło­niono w ogól­no­pol­skim kon­kursie pisma Na­tional Geo­gra­phic. Jej au­torką jest Alicja Zdo­bylak z Wro­cławia. Mo­tyle ko­jarzą mi się […]

Podgląd: Jutro nigdy nie będzie takie samo

Jutro nigdy nie będzie takie samo

Dzi­siaj nie bę­dzie o no­wych wy­na­laz­kach w sposób bez­po­średni. Ota­czamy się nimi, ko­rzy­stamy z nich… ale czy nie sta­liśmy sie ich nie­wol­ni­kami? Prze­cież kom­pu­tery, ta­blety, smart­fony i wiele in­nych urzą­dzeń, z któ­rych ko­rzy­stamy miały nam służyć. Tym­czasem role się jakby od­wró­ciły. Od­bie­rając maile pod­czas spa­ceru w lesie, bądź ana­li­zując zro­bione wła­śnie zdjęcia za­cho­dzą­cego słońca patrzymy […]

Podgląd: Polowanie na ciemną energię

Polowanie na ciemną energię

W po­łowie wrze­śnia na jednym z an­dyj­skich szczytów w Chile za­czął działać naj­większy cy­frowy aparat świata — Dark Energy Ca­mera (NOAO). Na­ukowcy mają na­dzieję, że po­może roz­wi­kłać jedną z naj­więk­szych ta­jemnic nauki: dla­czego eks­pansja Wszech­świata przy­spiesza? Czy rze­czy­wi­ście od­po­wie­dzialna jest za to ciemna energia (nie mylić z ciemną ma­terią!). Dark Energy Ca­mera robi zdjęcia z […]

Podgląd: Magnetyzm strzykawki

Magnetyzm strzykawki

Nie­którym na sam widok strzy­kawki z igłą cierpnie skóra. Dla ta­kich osób na­ukowcy z MIT opra­co­wali ko­lejny ory­gi­nalny wy­na­lazek, jakim jest ma­gne­tyczna strzy­kawka bez­i­głowa. Za­strzyk wy­ko­nany przy po­mocy ta­kiej strzy­kawki jest zu­pełnie bez­bo­lesny, jak ugry­zienie ko­mara. Aparat stwo­rzony w ra­mach pro­jektu pro­wa­dzo­nego przez Iana Hun­tera i Ca­the­rine Hogan po­zwala w pełni kon­tro­lować za­równo dawkę leku, […]

Podgląd: Latarka do badań specjalnych

Latarka do badań specjalnych

Al­bert Ein­stein po­wie­dział, że wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest moż­liwe, ale nie pro­ściej. Ta myśl przy­świe­cała (!) chyba twórcom pewnej la­tarki. Nie jest to zwykła la­tarka. Zo­stała opra­co­wana, by móc na przy­kład wy­krywać straty ciepła. Wy­ko­rzy­sty­wane do tej pory ka­mery ter­mo­wi­zyjne są bardzo drogie. Na­szym celem jest, aby tego ro­dzaju badania […]

Podgląd: Taki wynalazek… że mowę odbiera

Taki wynalazek… że mowę odbiera

Nie masz ochoty słu­chać osoby, która akurat do Ciebie mówi? Albo prze­krzy­kiwać się w dzikim tłumie? Mamy dla ciebie roz­wią­zanie. Do­kładnie mają je ja­pońscy na­ukowcy: Ka­zu­taka Ku­ri­hara i Koji Tsu­kada z Na­tional In­sti­tute of Ad­vanced In­du­strial Science and Tech­no­logy. Wy­na­leźli oni sku­teczne urzą­dzenie, które — jak za do­ty­kiem cza­ro­dziej­skiej różdżki – sprawia, że czło­wiek nie […]

Podgląd: Najlepsze zdjęcia na świecie

Najlepsze zdjęcia na świecie

Fo­to­grafia stała się w tej chwili tak po­wszechna i do­stępna, że mogą i zaj­mują się nią niemal wszyscy. Nie ogra­nicza nas ilość klatek na kliszy, ceny apa­ratów stały się ni­skie, a ich moż­li­wości coraz większe. Jeśli do­damy do tego pro­gramy kom­pu­te­rowe po­pra­wia­jące zdjęcia otrzy­mu­jemy gi­gan­tyczną liczbę po­ten­cjal­nych, ge­nial­nych fo­to­grafów. Więk­szość z nich uważa, że ich […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›