Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘amy winehouse’

Podgląd: Klub, którego nie ma?

Klub, którego nie ma?

Z nie­któ­rymi mi­tami trudno wal­czyć. Po­wta­rzane bez­kry­tycz­nie przez mi­liony osób na ca­łym swie­cie, cy­to­wane w sieci za­czy­nają żyć wła­snym ży­ciem. Tak było mie­dzy in­nymi z „Klu­bem 27”. Sprawa na­brała ta­kich roz­mia­rów, że po­sta­no­wili się tym za­jąć na­ukowcy. Klub 27 lub Fo­re­ver 27 Club to jedna z po­pkul­tu­ro­wych le­gend, we­dług któ­rej znani mu­zycy czę­sto umie­rają w wieku 27 lat. O tym nie­for­malny […]