Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘alarm’

Podgląd: Super dywan

Super dywan

Naj­słyn­niej­szym dy­wanem na świecie jest chyba ten, na którym latał Al­ladyn. Naj­bar­dziej opie­kuńczy wła­śnie po­wstaje. Jego wła­ści­ciele na pewno będą czuli się w domu o wiele bez­piecz­niejsi. Pra­cują nad nim na­ukowcy z Uni­ver­sity of Man­che­ster. Su­per­dywan wy­ko­nany jest z cien­kich i ela­stycz­nych włó­kien optycz­nych, za­opa­trzo­nych w czuj­niki. Na czym po­lega jego nie­zwy­kłość? Nie bę­dzie on […]

Podgląd: Poliester w żołądku

Poliester w żołądku

Na­ukowcy biją na alarm! Około 80 % wszyst­kich za­nie­czysz­czeń w wo­dach przy­brzeż­nych mórz i oce­anów sta­nowią mi­kro­sko­pijne dro­binki pla­stiku, po­cho­dzące… z na­szych do­mo­wych pralek. Tylko w Morzu Śród­ziemnym ta­kich drobin jest aż 250 mi­liardów. Są wiel­kości nie prze­kra­cza­jącej mi­li­metra, ale sta­nowią ol­brzymie za­gro­żenie nie tylko dla eko­sy­temu wod­nego, ale i dla czło­wieka. Na­ukowcy ob­li­czyli, że […]

Podgląd: Biomonitoring

Biomonitoring

Jak można się upewnić, że woda z miej­skich wo­do­ciągów jest czysta? Wy­starczy za­trudnić małże słod­ko­wodne. Są nie­zwykle wy­bredne i wy­czu­lone na każde za­nie­czysz­czenie. Coraz po­wszech­niej więc wy­ko­rzy­stują je przed­się­bior­stwa wodociągowo-​kanalizacyjne jako bio­in­dy­ka­tory – do kon­troli ja­kości wód głę­bi­no­wych. Małże to dla pra­cow­ników wo­do­ciągów system wcze­snego ostrze­gania. Sko­ru­piaki kon­tro­lują wodę przed pro­cesem jej uzdat­niania, czyli przed […]

Podgląd: Po co lekarzom odciski palców matki i dziecka?

Po co lekarzom odciski palców matki i dziecka?

O za­mianie lub kra­dzieży nie­mowląt każdy z nas sły­szał z pew­no­ścią nie­jedną dra­ma­tyczną hi­storię. Hisz­pańscy na­ukowcy opra­co­wali więc radiowo-​skanerowy system iden­ty­fi­kacji dzieci w szpi­ta­lach po­łoż­ni­czych. Jego celem jest prze­ciw­dzia­łanie wła­śnie takim sy­tu­acjom. Zda­niem wy­na­lazców nowy system jest znacznie efek­tyw­niejszy od elek­tro­nicz­nych bran­solet. Udało nam się opra­cować uni­kalne na świecie urzą­dzenie do zbie­rania od­ci­sków palców matek […]

Współczesne systemy alarmowe

Czy sms-​em z do­wol­nego miejsca na świecie można na przy­kład wy­łą­czyć ogrze­wanie w domu, pod­nieść w nim ro­lety lub roz­po­cząć zra­szanie ogrodu? Jeszcze nie tak dawno wiele osób za­pewne mia­łoby trud­ność z od­po­wie­dzią na to py­tanie. Dzi­siaj po­wszechnie już wia­domo, że tak. Nie bez przy­czyny o sys­te­mach alar­mo­wych mówi się, że są in­te­li­gentne. Po­dobnie zresztą, […]