Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘adWords’

Poznań — Google AdWords

Re­klamą w Sieci rza­dzą wy­ra­fi­no­wane na­rzę­dzia ta­kie jak Go­ogle Ad­Words, a wśród tych, któ­rzy uży­wają ich naj­le­piej, są po­znań­scy stu­denci. Wła­śnie za­jęli miej­sce w pierw­szej piątce eu­ro­pej­skich uczest­ni­ków pre­sti­żo­wego kon­kursu Go­ogle On­line Mar­ke­ting Chal­lenge. To co kręci mar­ke­tin­gow­ców, to co na­kręca Go­ogle Więk­szość zwy­kłych zja­da­czy Google«a na­wet nie wie, że oprócz sa­mej, choć słyn­nej i można by już na­wet […]