Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘aalto’

Podgląd: Muzyka zorzy

Muzyka zorzy

Cza­sami to stu­kanie, innym razem trzaski jak w radiu lub skrzy­pienie butów na su­chym śniegu. Może brzmieć jak sze­lest gnie­cenia folii alu­mi­niowej albo po­je­dynczy dźwięk dzwonka. Od wieków ludy za­miesz­ku­jące te­reny pod­bie­gu­nowe opo­wia­dają o dziw­nych od­gło­sach, które roz­le­gają się, gdy na niebie po­jawia się zorza. W ję­zyku pół­noc­nego ludu Saami zorza po­larna była na­zy­wana m.in. […]