Przejdź do treści

Wpisy oznaczone ‘3D’

Podgląd: Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Drukarki — do 3D razy sztuka? Nieaktualne!

Jeszcze nie do końca po­zna­liśmy moż­li­wości tech­no­logii druku 3D, a na­ukowcy z MIT się­gają dalej w przy­szłość i już pró­bują dru­kować w tech­no­logii 4D. Tym czwartym D (wy­miarem) jest czas. Wy­kła­dowca MIT Skylar Tib­bits, za­pre­zen­tował naj­nowszą tech­no­logię na kon­fe­rencji TED 2013 w Long Beach w Ka­li­fornii. Druk 4D wy­ko­rzy­stuje czas jako czwarty wy­miar — wydrukowane […]

Podgląd: Maszyny przyszłości dla przeszłości

Maszyny przyszłości dla przeszłości

No­wo­czesne, fu­tu­ry­styczne wręcz ma­szyny łą­czymy ra­czej z mniej lub bar­dziej od­ległą przy­szło­ścią. Pla­nu­jemy, wy­obra­żamy sobie jak mogą zmienić nasze życie. Tym­czasem mogą one pomóc w od­two­rzeniu tego, jak żyli nasi dziad­kowie. Właśne w takim celu swoje moce ob­li­cze­niowe wy­ko­rzy­stało Cen­trum In­for­ma­tyczne Świerk NCBJ. Dzięki temu moż­liwe było po­wstanie filmu War­szawa 1935. To krót­ko­me­tra­żowy film, pokazujący […]

Podgląd: Wyhodowane ucho

Wyhodowane ucho

Długo nad nim pra­co­wali, a gdy już opra­co­wali od­po­wiednią me­todę, wy­ho­do­wali w ciągu za­le­dwie 3 mie­sięcy. Sztuczne ucho. Jego od­bior­cami mają być dzieci, które rodzą się z anocją, czyli wro­dzonym bra­kiem mał­żowin usznych. Osoby takie mają oczy­wi­ście ucho we­wnętrzne, ale bra­kuje im części ze­wnętrznej. Dla­tego mają pro­blem ze sły­sze­niem. Do tej pory wadę sta­rano się […]

Podgląd: Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Robot pirotechniczny „obronił” studenta

Za­miast na­pisać ob­szerną pracę, po­pisał się wiedzą w prak­tyce i sa­mo­dzielnie skon­stru­ował zdalnie ste­ro­wa­nego ro­bota pi­ro­tech­nicz­nego. Piotr Szy­ma­niak, stu­dent Wy­działu In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Po­znań­skiej, w ten nie­ty­powy sposób obronił pracę in­ży­nierską. Ko­misja eg­za­mi­na­cyjna oczy­wi­ście oce­niła pracę na bardzo dobry, a świeżo upie­czonym in­ży­nierem za­in­te­re­so­wały się media. To była ciężka ro­bota. Przez pół roku, po sześć godzin […]

Podgląd: Zbyt mało kobiet w informatyce – dlaczego?

Zbyt mało kobiet w informatyce – dlaczego?

Wy­sokie za­robki, ela­styczne wa­runki pracy, moż­li­wości po­sze­rzania wiedzy czy atrak­cyjna ścieżka ka­riery — to tylko nie­które z ko­rzyści, jakie ko­bietom za­pewnia praca w branży in­for­ma­tycznej. Po­mimo tego kobiet-​informatyków jest nie­wiele. Za­le­dwie 10% spe­cja­li­stów branży in­for­ma­tycznej to ko­biety. O tym, że praca w dzie­dzinie IT się opłaca i gwa­ran­tuje ko­bietom dy­na­miczny rozwój za­wo­dowy prze­ko­ny­wali pre­le­genci konferencji […]

Podgląd: Wydrukuj sobie schabowego

Wydrukuj sobie schabowego

Z dru­kar­kami 3D po­woli się już oswa­jamy, jednak urzą­dzenie dru­ku­jące mięso może szo­kować. Ta nie­zwykła tech­no­logia to ro­dzinny biznes prof. Ga­bora For­gacsa i jego syna An­dreasa. Jak to wszystko ma działać i czy to co zo­stanie wy­dru­ko­wane rze­czy­wi­ście bę­dzie się nadawać do je­dzenia? To co ma zo­stać wy­dru­ko­wane w tech­no­logii 3D jest naj­pierw pod­da­wane cyfrowej […]

Podgląd: To się wytnie ;)

To się wytnie ;)

Dru­karki la­se­rowe czy atra­men­towe o do­sko­nałej ja­kości wy­druków nie robią już na nikim wra­żenia, ale jeszcze kilka lat temu były to urzą­dzenia dość drogie. Tańsze, ku­po­wane do domów nie miały naj­lep­szych pa­ra­me­trów. Teraz to się jednak zmie­niło, a do­mowy sprzęt jest tak do­sko­nały, że zda­rzały się przy­padki dru­ko­wania fał­szy­wych bank­notów przez na­sto­latków. Czy tak samo […]

Podgląd: Mumia w 3D

Mumia w 3D

Przy­znać się, bez bicia, kto ostatnio sam z siebie był w mu­zeum – oczy­wi­ście nie li­cząc Nocy Mu­zeów. Bardzo rzadko od­wie­dzamy te przy­bytki, nawet nie zdając sobie sprawy jakie cie­kawe eks­po­naty można w nich zo­ba­czyć. Na szczę­ście dla wszyst­kich mało ru­chli­wych, ale za­głę­bio­nych po uszy w wir­tu­alnym świecie przy­chodzi z po­mocą tech­no­logia i pro­jekt Wirtualne […]

Podgląd: Taki druk, że szczęka wstawiona

Taki druk, że szczęka wstawiona

Ry­sunki po­wsta­wały na ska­łach, potem księgi mądre i ko­lo­rowe ko­pio­wano, na­stępnie dru­ko­wano. Druk stawał się coraz bar­dziej do­stępny i coraz do­sko­nalszy. Teraz druk służyć może w ra­to­waniu zdrowia. Dzięki współ­pracy ho­len­der­skich i bel­gij­skich spe­cja­li­stów do­ko­nano pierw­szego na świecie wsz­cze­pienia im­plantu uzy­ska­nego za po­mocą druku prze­strzen­nego. 83-​letnia ko­bieta otrzy­mała nową żu­chwę, którą wy­dru­ko­wała dru­karka 3D. Dolna […]

Czy technologia 3D w kinie to rewolucja czy moda?

Do­datek do au­dycji nr 25 Czy tech­no­logia 3D w kinie to re­wo­lucja czy moda?

Strona 1 z 2 1 2 Ostatni ›