Przejdź do treści

Sympatia naukowa

Pokaż, co po­tra­fisz – opisz roz­wią­zanie, którym zwró­cisz na siebie uwagę przedsiębiorcy

Stu­denci przez cały okres nauki tworzą różne opra­co­wania, pro­jekty, kon­spekty, ra­porty itp. Wy­maga to dużo pracy, po­świę­cenia, często po­sze­rzania wiedzy wy­nie­sionej z zajęć o do­dat­kowe in­for­macje. Na war­tość tych prac duży wpływ ma su­mien­ność stu­dentów oraz za­an­ga­żo­wanie pra­cow­ników na­uko­wych. Rze­telna praca za­wsze przy­nosi ko­rzyść cho­ciażby w po­staci za­li­czenia na 3. Ważne jednak, aby uzy­skać z po­nie­sio­nego trudu coś więcej oprócz wiedzy, umie­jęt­ności i sa­tys­fakcji. Za­pro­ponuj efekty swojej pracy przed­się­bior­stwom. Pokaż, że nauka może przy­nosić wy­mierne ko­rzyści. Spróbuj za­ra­biać na sprze­da­waniu swojej wiedzy już w czasie studiów.

Stra­tegię wdro­żenia osią­gnięcia na­uko­wego można opisać na za­łą­czonym for­mu­larzu i prze­słać na adres e-​mail:
ewa.​lembicz@​umww.​pl

Jed­no­cze­śnie, uprzejmie pro­simy o wy­ra­żenie zgody na prze­twa­rzanie da­nych oso­bo­wych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da­nych oso­bo­wych z późn. zmia­nami przez Sa­mo­rząd Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego i Po­li­tech­nikę Po­znańską w celu umiesz­czenia opisów osią­gnięć na­uko­wych na stronie www​.na​uka​ipo​step​.pl.

Po­bierz: Ra­mowa karta opra­co­wania stra­tegii dla stu­dentów 2011 (948)


Au­tor­skie stra­tegie studentów

1. Pro­dukcja rolet holograficznych
2, Pro­dukcja spe­cja­li­stycz­nego obuwia
3. Ła­do­warki Powersonko
4. Mi­kro­chipy w dowodach
5. Sieć wy­po­ży­czalni rowerów
6. Gniazdko elek­tryczne z przedłużaczem
7. Mie­sza­dełko
8. No­śniki trans­por­tu­jące sub­stancje za­warte w kremie
9. Portal fizp​.pl
10. Lampy z pa­nelem wy­ko­rzy­stu­jącym energię słoneczną
11. Kom­pu­tery do­sto­so­wane do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb odbiorców
12. Stra­tegia dla firm kurierskich
13. Pro­dukcja perfum o za­pachu skom­po­no­wanym dla in­dy­wi­du­al­nego po­trzeb konsumenta
14. Wy­roby czekoladowe
15. Rynek logistyczno-​transportowy
16. Ak­ce­soria dziecięce
17. Sy­mu­la­tory do nauki jazdy
18. In­no­wa­cyjny kosmetyk
19. Obuwie jeździeckie
20. In­no­wa­cyjny wy­łącznik światła
21. Apli­kacja Audio&Text
22. Mo­bilny te­le­wizor P-​Blast
23. Napój energetyczny
24. Oku­lary plazmatyczne
25. Eco-​Box
26. Portfel GPS
27. Sy­ropy w saszetkach
28. Where’s my bus?
29. Bio-​Maska
30. Me­cha­ni­zmem uła­twia­jący wyj­mo­wanie wtyczki
31. Wa­lizka z ko­sme­ty­kami „Must have”
32. Te­lefon ko­mór­kowy dla seniora
33. Karta ra­ba­towa – City Card
34. Za­bez­pie­czenia biometryczne
35. Li­qu­idair
36. Sport-​assist
37. Piłka do siat­kówki halowej
38. Szkoła jazdy klasy Premium
39. Hot Connect
40. Oko­licz­no­ściowy przewóz końmi
41. Po­śred­nictwo między ko­re­pe­ty­to­rami, a po­szu­ku­ją­cymi po­mocy w nauczaniu
42. System na­klejek na leki
43. Oku­lary prze­ciw­sło­neczne z re­gu­lacją przy­ciem­nienia szkieł
44. Pro­gram sys­te­mowy an­droid do otwie­rania domofonu
45. Na­dajnik GPS
46. Elek­tro­niczna tablica
47. Mała Czarna
48. Pro­dukcja ozdób
49. Pro­dukt dla osób niedowidzących
50. Elek­tro­niczne li­stwy cenowe
51. Buty z lo­ka­li­za­torem GPS
52. Salon od­nowy biologicznej
53. Ma­te­riał do pro­dukcji sys­temów wen­ty­la­cyjno – klimatyzacyjnych
54. Ge­neral out­so­ur­cing Company
55. Movie Glasses
56. In­te­li­gentna bu­telka dziecięca
57. Apli­kacja na telefon
58. Blo­kada ekranu w te­le­fonie komórkowym
59. De­sire
60. In­no­wa­cyjna tech­no­logia ob­róbki alu­mi­nium i magnezu
61. Pla­ster życia
62. Dzia­łania marketingowe
63. Sprzedaż bezpośrednia
64. Elek­tro­niczne li­stwy cenowe
65. Przed­się­bior­stwo usługowo-​transportowe
66. Pen­sjonat
67. Cen­trum kreatywno-​edukacyjno-​rozrywkowe dla dzieci i młodzieży
68. Pro­szek do prania 3 w 1
69. Ca­ło­do­bowe cen­trum opieki nad dzieckiem
70. Ka­wiarnia
71. Tech­no­logia umoż­li­wia­jąca wi­zu­ali­zację ob­razu roz­mówcy w te­le­fonie komórkowym
72. Lokal ga­stro­no­miczny Jesz ile chcesz
73. Po­go­towie biznesowe
74. Wy­roby cze­ko­la­dowe uwal­nia­jące zapach
75. Al­komat na sta­cjach benzynowych
76. Na­krycie głowy z wbu­do­wa­nymi słuchawkami
77. Moduł ste­ru­jący oświe­tle­niem mo­deli zdalnie sterowanych
78. In­ter­ne­towe delikatesy