Przejdź do treści

Informacje

In­for­macje o serii „Shot naukowy”

Po­każmy nasze osią­gnięcia na­ukowe – „Shot Naukowy”

Po­szcze­gólne od­cinki cyklu pro­gramów mul­ti­me­dial­nych Shot Na­ukowy są re­ali­zo­wane i emi­to­wane przez Te­le­wizję Polską Od­dział w Po­znaniu oraz umiesz­czane na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl. W swoim za­ło­żeniu cykl 16 au­dycji mul­ti­me­dial­nych ma w lek­kiej oraz ko­mu­ni­ka­tywnej formie pre­zen­tować in­for­macje o osią­gnię­ciach na­uko­wych pol­skich i świa­to­wych uczo­nych oraz o wy­ko­rzy­staniu osią­gnięć nauki w go­spo­darce i w życiu codziennym.
Pro­gramy są no­wa­torską formą pre­zen­tacji osią­gnięć na­uko­wych – ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem roli ko­biet we współ­cze­snej nauce.

Za­pra­szamy Pań­stwa do za­pre­zen­to­wania wła­snych osią­gnięć naukowych!

Każdy od­cinek umie­szony jest na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl oraz emi­to­wany dwu­krotnie przez Te­le­wizję Polską Od­dział w Po­znaniu. Umoż­li­wiamy za­pre­zen­to­wanie ma­te­riału o Pań­stwa osią­gnię­ciach na­uko­wych w ra­mach kil­ku­mi­nu­to­wego fe­lie­tonu lub kil­ku­dzie­się­cio­se­kun­dowej in­for­macji w ka­te­gorii „Shot news”.
Cze­kamy na ma­te­riały do­ty­czące osią­gnięć na­uko­wych za­równo pra­cow­ników na­uko­wych, jak i studentów.

Kon­takt

Re­dakcja pro­gramu „Shot naukowy”

TVP Po­znań
ul. Se­ra­fitek 8, 61–144 Po­znań
tel. 61 850 64 00

Ja­ro­sław Kę­dzierski jaroslaw.​kedzierski@​tvp.​pl