Przejdź do treści

Relacja z inauguracji projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu”

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­racja dwóch pro­jektów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­racji wiedzy tech­nicznej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tucji Part­ner­skich: Urzędem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzędem Miasta Po­znania. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rzenia byli Kry­styna Po­ślednia – Członek Za­rządu Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rektor Po­li­tech­niki Po­znań­skiej – prof. Adam Hamrol.

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe