Przejdź do treści

Audycja 5 – Jak płacić bez pieniędzy?

Pro­gram o tym, skąd wła­ści­wie ban­ko­mat wie, ile chcemy od niego pie­nię­dzy oraz o no­wo­cze­snych spo­so­bach pła­ce­nia bez uży­wa­nia go­tówki.

1. Tro­chę o ban­ko­ma­cie.

2. Wię­cej o kar­tach płat­ni­czych.

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your brow­ser.

Dodatki do tej audycji:

Stacje Radiowe