Przejdź do treści

Audycja 1 – Gdzie się podziewają zagubione smsy?

To py­tanie, na które od­po­wiemy w tym ty­go­dniu, przy okazji za­sta­na­wiając się, dla­czego smsy zdo­były taką po­pu­lar­ność i czy coś może za­stąpić ten ro­dzaj komunikacji.

Kilka linków:

Sprawdźmy, co ma do po­wie­dzenia przy­ja­ciółka każ­dego stu­denta, Wi­ki­pedia:

Tu wieszczą ry­chłą śmierć smsa.

i radzą, co można zrobić z po­wszechną do­le­gli­wo­ścią fana smsów:

Trochę cie­ka­wo­stek na temat no­wych tech­no­logii w te­le­fo­nach komórkowych:

I jeszcze coś dla le­ni­wych, albo tych, którzy zu­żyli swą in­wencję na znacznie po­waż­niejsze sprawy, niż pi­sanie smsów.

Ci wszyscy mogą sko­rzy­stać z licz­nych stron tego typu: http://​www​.smsek​.info/

Audio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this audio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Stacje Radiowe