Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 68 — Ostatni odcinek „Pimp My Mind”

Po­słu­chajcie, co dla Was przy­go­to­wa­liśmy w po­że­gnalnym odcinku.

Audycja 67 — Kultura nadmiaru

Ta­śmowa pro­dukcja i rozwój tech­no­logii, zwłaszcza in­for­ma­tycz­nych za­pew­niły nam łatwy do­stęp do wszel­kiego ro­dzaju dóbr i in­for­macji. Pro­du­ku­jemy je ma­sowo, ma­sowo ku­pu­jemy, ma­sowo wy­rzu­camy na śmietnik. Jaki wpływ ma ten nad­miar na nasze życie i na sto­sunki między ludźmi?

Podgląd: Audycja 66 – Boska cząstka

Audycja 66 – Boska cząstka

Czy współ­czesna nauka do­starcza do­wodów na nie­ist­nienie Boga? Czy w na­szym zmie­rzonym, zwa­żonym i obej­rzanym pod mi­kro­skopem świecie jest jeszcze miejsce na tajemnice?

Audycja 65 — Jak zmienia nas świat, który zmieniliśmy

Przed­sta­wi­ciele nauk ści­słych co chwila za­ska­kują nas wy­na­laz­kami czy od­kry­ciami, które zu­pełnie zmie­niają nasze po­strze­ganie świata. Jak radzi sobie w przy­spie­sza­jącym tech­no­lo­gicznie świecie zwykły czło­wiek? Czy hu­ma­ni­styka nam w tym po­maga? Au­dycja 65

Audycja 64 — Skąd wyszliśmy, dokąd zmierzamy

Ostatni od­cinek to czas na pod­su­mo­wania — bę­dzie więc o wy­na­laz­kach. Tych wy­ma­rzo­nych i tych najważniejszych.

Audycja 63 – Nie ma, że boli, czyli o sposobach walki z bólem

Po co nas boli, kiedy boli? jak to na nas wpływa i jak sobie z bólem poradzić?

Audycja 62 – Rozmowy ze zmarłymi, czyli o medycynie sądowej

Czym zaj­mują się me­dycy są­dowi? Co można wy­czytać z włosów, a co z kości? Kto bada miejsce zbrodni? Jak do rze­czy­wi­stości mają się te­le­wi­zyjne se­riale kryminalne?

Audycja 61 – Nie tylko kryminalne zagadki DNA

Czym różni się gen od ge­nomu? Co z tym wspól­nego ma DNA? Co się se­kwen­cjo­nuje, a co pro­fi­luje, i po co?

Audycja 60 – zobaczyć niewidzialne, czyli o mikroskopach

Co można zo­ba­czyć przez mi­kro­skop? Czy mi­kro­świat jest czarno-​biały, czy świeci? Do czego przy­daje się mi­kro­skop konfokalny?

Audycja 59 – Gra w komórki

Co to są ko­mórki ma­cie­rzyste? Skąd się je bierze? Do czego mogą się przydać? Co w tym kon­tek­ście bydło ma wspól­nego z człowiekiem?

Strona 1 z 7 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›