Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 9 – ABS i ESP, czyli o bezpieczeństwie w pojazdach

Jak dzia­łają sys­temy wspo­ma­ga­jące bez­pie­czeń­stwo i pracę kie­rowcy w no­wo­cze­snych samochodach?

Audycja 8 – Jak przeżyć w mieście, czyli o systemach sterowania ruchem

Jak do­trzeć naj­prostszą drogą z punktu A do punktu B, nie gu­biąc się po drodze i nie stojąc w kor­kach? Skąd sa­te­lita wie, że to wła­śnie nas ma pil­nować? Dla­czego czasem za­miast do domu pro­wadzi nas wprost do jeziora?

Audycja 7 – Jak się nie zgubić, czyli o systemach nawigacji

Jak do­trzeć naj­prostszą drogą z punktu A do punktu B, nie gu­biąc się po drodze i nie stojąc w kor­kach? Skąd sa­te­lita wie, że to wła­śnie nas ma pil­nować? Dla­czego czasem za­miast do domu pro­wadzi nas wprost do jeziora?

Audycja 6 – PEKA, czyli jak ułatwić sobie życie w mieście

Au­dycja o karcie, która bę­dzie jo­kerem w port­fe­lach miesz­kańców Poznania.

Audycja 5 – Jak płacić bez pieniędzy?

Pro­gram o tym, skąd wła­ściwie ban­komat wie, ile chcemy od niego pie­niędzy oraz o no­wo­cze­snych spo­so­bach pła­cenia bez uży­wania gotówki.

Audycja 4 – Czy warto wychodzić z domu?

Co da się za­ła­twić nie opusz­czając wła­snego po­koju? Czy In­ternet stanie się wkrótce pod­sta­wowym spo­sobem ko­mu­ni­kacji nie tylko z ludźmi, ale i z instytucjami?

Audycja 3 – Rozpoznaj mnie! Czyli czym się od siebie różnimy i jak to zmierzyć?

Roz­po­znaj mnie! Czyli czym się od siebie róż­nimy i jak to zmierzyć?

Audycja 2 – Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Prąd płynie, prąd nie płynie, czyli wszystko o komputerach

Audycja 1 – Gdzie się podziewają zagubione smsy?

To py­tanie, na które od­po­wiemy w tym ty­go­dniu, przy okazji za­sta­na­wiając się, dla­czego smsy zdo­były taką po­pu­lar­ność i czy coś może za­stąpić ten ro­dzaj komunikacji.

Relacja z inauguracji projektu „Partnerski Związek Nauki i Postępu”

W dniu 28 wrze­śnia br. w Sali Se­natu Po­li­tech­niki Po­znań­skiej od­była się in­au­gu­racja dwóch pro­jektów w ra­mach pro­gramu ak­ce­le­racji wiedzy tech­nicznej. Pro­jekty po­wstały z ini­cja­tywy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej przy współ­pracy z przed­sta­wi­cie­lami In­sty­tucji Part­ner­skich: Urzędem Mar­szał­kow­skim Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz Urzędem Miasta Po­znania. Go­spo­da­rzami tego wy­da­rzenia byli Kry­styna Po­ślednia — Członek Za­rządu Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz JM Rektor […]

Strona 7 z 7 ‹ Pierwszy 4 5 6 7