Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 19 – Jak zmywa zmywarka? Czyli tajemnice urządzeń domowych

Co to są mi­kro­fale? Jak prze­biega pranie? Przyj­rzyj się pracy naj­bar­dziej oczy­sti­wych do­mo­wych sprzętów.

Audycja 18 – Najciemniej pod latarnią, czyli co nam właściwie przyświeca?

Kto tak na­prawdę wy­na­lazł ża­rówkę? Jak po­wie­dzieć „dioda elek­tro­lu­mi­ne­scen­cyjna” w skrócie? czym bę­dziemy świecić w przyszłości?

Audycja 17 – Czysta woda zdrowia doda, ale skąd ją wziąć

Czy bez­piecznie jest pić wodę z kranu. Do czego w oczysz­czalni po­trzebne są pier­wot­niaki. Co osady ze ścieków mają wspól­nego z drogami?

Audycja 16 – Czy wystarczy wyrzucić śmieci?

Co się dzieje ze śmie­ciami, które wy­rzu­ci­liśmy? Jak się ich po­zbyć? Do czego wykorzystać?

Audycja 15 – Jak się ogrzać, nie paląc?

Czyli o no­wo­cze­snych spo­so­bach na to, żeby nie marznąć.

Audycja 14 – Zadomowić się na ziemi, czyli o ekologicznym budownictwie

Jak bu­dować, żeby nie nisz­czyć? Jak dom pa­sywny ak­tywnie chroni środowisko?

Audycja 13 – Czy szklane domy mogą się potłuc? Czyli o nowych materiałach w budownictwie

Czy Stefan Że­romski miał dar ja­sno­wi­dzenia? Czy szklane domy na­prawdę są ze szkła? Czym się różni szklana szyba od szklanej elewacji?

Audycja 12 – Dlaczego samolot lata?

Co unosi sa­molot w po­wie­trzu i czy ko­niecznie musi być to silnik?

Audycja 11 – Pociąg do nowoczesności, czyli o pojazdach szynowych

Czy ko­ja­rzony po­wszechnie z XIX wie­kiem wy­na­lazek, jakim jest po­jazd szy­nowy, ma rację bytu w wieku XXI? Czy w po­ciągu jest kie­row­nica? Co to znaczy no­wo­czesny tramwaj??

Audycja 10 – Co nam zastąpi benzynę, czyli o ekologicznych pojazdach i alternatywnych

Jak dzia­łają sys­temy wspo­ma­ga­jące bez­pie­czeń­stwo i pracę kie­rowcy w no­wo­cze­snych sa­mo­cho­dach? Co nam za­stąpi ben­zynę, czyli o eko­lo­gicz­nych po­jaz­dach i alternatywnych

Strona 6 z 7 ‹ Pierwszy 3 4 5 6 7 Ostatni ›