Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 29 – Czym pachnie aromat identyczny z naturalnym? Czyli jak stworzyć zapach

Czym różni się za­pach od aro­matu? jak wy­dobyć za­pach z ro­ślin? Czy za po­mocą za­pachu można ma­ni­pu­lować ludźmi?

Audycja 28 – Jak z zupy zrobić proszek

Jak z zupy zrobić pro­szek, z któ­rego da się zrobić zupę, czyli o prze­two­rzonej żyw­ności. Jak roz­pu­ścić kawę i usu­szyć mięso? czy dieta zło­żona z zupek chiń­skich jest wartościowa?

Audycja 27 – Jak rozłożyć reklamówkę, czyli historia worka foliowego

W czym naj­le­piej nosić za­kupy? Z czego zro­bione są torby bio­de­gra­do­walne? Gdzie naj­le­piej wy­rzucać foliówki?

Audycja 26 – Co właściwie nazywamy plastikiem, czyli o tworzywach sztucznych

Co wła­ściwie na­zy­wamy pla­sti­kiem, czyli o two­rzy­wach sztucznych

Audycja 25 – Jak oszukać własne oczy, czyli o technologii 3D

Jak oszukać własne oczy, czyli o tech­no­logii 3D

Audycja 24 – Czy można prześwietlić zdjęcie cyfrowe? Czyli o aparatach fotograficznych

Jak sprawić, żeby nasze oczy to, co pła­skie, wi­działy prze­strzennie? Po co nam w kinie 3D oku­lary? Czy tech­no­logia 3D to przełom w hi­storii kinematografii?

Audycja 23 – Czy mieszka z Tobą robot?

Czy mieszka z Tobą robot?

Audycja 22 – Czy laser umie czytać? Czyli o płytach

Dla­czego wgłę­bienia są lepsze niż plamki? Jak wy­tło­czyć płytę? czy kom­pakty mają przyszłość?

Audycja 21 – Co widać na plazmie? Czyli o telewizorach

Co to jest te­le­wizja HD? Czym się różni plazma od LCD? Jak obraz ze studia po­jawia się w na­szym telewizorze?

Audycja 20 – Transmisja na żywo, czyli jak działa radio?

Co to są fale ra­diowe? Jak to się dzieje, że prze­noszą głos pre­zen­tera z roz­głośni do na­szego domu? Jak bę­dzie roz­wijać się radio?

Strona 5 z 7 ‹ Pierwszy 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›