Przejdź do treści

Lista wszystkich audycji
Pimp My Mind

Audycja 58 – Jak robi się dzieci, czyli o sztucznym zapłodnieniu

Co to jest nie­płod­ność i kogo naj­czę­ściej do­tyka? Jakie znamy me­tody sztucz­nego za­płod­nienia? Jak wła­ściwie umieszcza się plemnik w ko­mórce ja­jowej w pro­cesie za­płod­nienia in vitro?

Audycja 57 – Robin Heart rusza na ratunek

Przed­sta­wiamy Robin Heart, czyli pol­skiego ro­bota chi­rur­gicz­nego. Skąd się wziął, co po­trafi, jaka przed nim przyszłość?

Audycja 56 – Sztuczny chirurg, czyli o robotach medycznych

Co to są ro­boty me­dyczne? Do czego się przy­dają? Jak wy­gląda i działa słynny robot chi­rur­giczny Da Vinci?

Audycji 55 – Serce na temblaku

Jak prze­szczepia się serce? Jak długo chorzy cze­kają na ope­rację? Czym je za­stąpić, kiedy trudno zna­leźć dawcę?Jaką rolę pełni sztuczne serce, bu­do­wane w Zabrzu?

Audycja 54 – Elektryczność w sercu, czyli o defibrylatorach

Jak działa serce? co to jest de­fi­bry­lacja? kto może użyć AED i co to wła­ściwie jest?

Audycja 53 – wszystko w naszych rękach, czyli o protezach kończyn

Czy każdy, kto straci koń­czynę, może do­stać pro­tezę? Jak się ją mon­tuje i w jaki sposób nią ste­ruje? Jak wy­gląda ręka z Wrocławia?

Audycja 52 – sztuczne wnętrze, czyli o endoprotezach

Co to jest en­do­pro­teza? Jak ją za­mon­tować? Co przy en­do­pro­te­zach mają do ro­boty inżynierowie?

Audycja 51 – zęby odporne na zgrzytanie, czyli o implantach stomatologicznych

Z czego robi się im­planty zębów? Jak się je mon­tuje? Do czego den­ty­ście po­trzebny jest inżynier?

Audycja 50 – Podgłośnić rzeczywistość, czyli o wspomaganiu słuchu

Jak to się dzieje, że sły­szymy? Jak wy­gląda no­wo­czesny aparat słu­chowy? Po co komu im­plant w ślimaku?

Audycja 49 — mali agenci, czyli o szczepionkach

Szczepić, nie szczepić? Co wła­ściwie da­jemy sobie wstrzyknąć i po co? Jak się robi an­tygen? czy polscy na­ukowcy po­mogą wal­czyć z malarią

Strona 2 z 7 ‹ Pierwszy 1 2 3 4 5 6 7 Ostatni ›