Przejdź do treści

Informacje :: Redakcja

Re­dakcja
Pimp My Mind

Radio AFERA
ul. św. Rocha 11a
61–142 POZNAŃ

te­lefon emi­syjny +48 61 875 02 13
te­lefon re­dak­cyjny +48 61 665 24 47
Fax +48 61 665 24 46

Piotr Gra­czyk – opra­co­wanie kon­cepcji pro­gramu, kie­ro­wanie i nadzór

Agnieszka Wasilczyk-​Kryger – opra­co­wanie treści, pro­du­centka merytoryczna

Adam Pieron – montażysta

Agnieszka Książ­kie­wicz – dzien­ni­karka

Ma­teusz Chły­stun – dziennikarz

Piotr Ka­lina – dzien­ni­karz i lektor