Przejdź do treści

Gdzie nas usłyszysz

Mia­sto

Dane

Czę­sto­tli­wość

FM

Strona www

Środa godzina

Po­znań

Ra­dio AFERA

ul. św. Ro­cha 11a
61–142 POZNAŃ

98,6

www​.afera​.com​.pl

18:00

Rze­szów

AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA CENTRUM

ul. Aka­de­micka 6
35–084 Rze­szów

89

www​.ra​dio​cen​trum​.pl

18:05

Kra­ków

Ra­dio­fo­nia

Fun­da­cja Kra­kow­skiego Ra­dia Aka­de­mic­kiego Żak
ul. Ro­sta­fiń­skiego 8
30–072 Kra­ków

100,5

www​.ra​dio​fo​nia​.fm

17:35

W-wa

Aka­de­mic­kie Ra­dio Kam­pus

ul. Bed­nar­ska 24
00 -310 War­szawa

97,1

www​.ra​dio​kam​pus​.waw​.pl

19:00

Zie­lona Góra

Aka­de­mic­kie Ra­dio INDEX

ul. Pod­górna 50
65–001 zie­lona Góra

96

www​.in​dex​.zgora​.pl

18:00

Olsz­tyn

Ra­dio UWM FM

Ul. Ka­na­foj­skiego 1
10–957 Olsz­tyn

95.9

www​.uwmfm​.pl

17:45

Łódź

Stu­denc­kie Ra­dio ”ŻAK”

Po­li­tech­niki Łódz­kiej
al. Po­li­tech­niki 7, 93–590 Łódź

88,8

www​.zak​.lodz​.pl

17:20

Lu­blin

Aka­de­mic­kie Ra­dio Cen­trum
ul. Ra­dzi­szew­skiego 16
20–031 Lu­blin

98,2

www​.cen​trum​.fm

18:20

Wro­cław

Aka­de­mic­kie Ra­dio LUZ
Wy­brzeże Wy­spiań­skiego 27
50–370 Wro­cław, Pol­ska

91,6

www​.ra​dio​luz​.pwr​.wroc​.pl

17:50

Bia­ły­stok

RADIO AKADERA
ul. Zwie­rzy­niecka 4
15–333 Bia­ły­stok

87,7

www​.aka​dera​.bia​ly​stok​.pl

19:10

Ka­len­da­rium emi­sji au­dy­cji ra­dio­wych:

Go­dziny emi­sji PIMP MY MIND w każdą środę

Rze­szów

18:05

Kra­ków

17:35

War­szawa

19:00

Zie­lona Góra

18:00

Olsz­tyn

17:45

Łódź

17:20

Lu­blin

18:20

Wro­cław

17:50

Bia­ły­stok

19:10

2010

6,13,20,27 paź­dzier­nika

3,10,17,24 li­sto­pada

1,8,15,22 grud­nia

2011

2,9,16,23 lu­tego

2,9,16,23,30 marca

6,13,20,27 kwiet­nia

4,11,18,25 maja

1,8,15 czerwca

5,12,19,26 paź­dzier­nika

2,9,16,23,30 li­sto­pada

7,14,21 grud­nia

2012

1,8,15,22,29 lu­tego

7,14,21,28 marca

4,11,18,25 kwiet­nia

2,9,16,23,30 maja

6,13 czerwca

Dane

Czę­sto­tli­wość

FM

Strona www

Go­dzina

Po­znań

Ra­dio AFERA

ul. św. Ro­cha 11a
61–142 POZNAŃ

98,6

www​.afera​.com​.pl

20:00

Rze­szów

AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA CENTRUM

Ul. AKADEMICKA 6

35–084 RZESZÓW

89

www​.ra​dio​cen​trum​.pl

18:05

Kra­ków

Ra­dio­fo­nia

Fun­da­cja Kra­kow­skiego Ra­dia Aka­de­mic­kiego Żak
ul. Ro­sta­fiń­skiego 8
30–072 Kra­ków

100,5

www​.ra​dio​fo​nia​.fm

17:35

W-wa

Aka­de­mic­kie Ra­dio Kam­pus

ul. Bed­nar­ska 24

00 -310 War­szawa

97,1

www​.ra​dio​kam​pus​.waw​.pl

19:00

Zie­lona Góra

Aka­de­mic­kie Ra­dio INDEX

ul. Pod­górna 50

65–001 zie­lona Góra

96

www​.in​dex​.zgora​.pl

18:00

Olsz­tyn

Ra­dio UWM FM

Ul. Ka­na­foj­skiego 1

10–957 Olsz­tyn

95.9

www​.uwmfm​.pl

17:45

Łódź

Stu­denc­kie Ra­dio ”ŻAK”

Po­li­tech­niki Łódz­kiej

al. Po­li­tech­niki 7, 93–590 Łódź

88,8

www​.zak​.lodz​.pl

17:20

Lu­blin

Aka­de­mic­kie Ra­dio Cen­trum
ul. Ra­dzi­szew­skiego 16
20–031 Lu­blin

98,2

www​.cen​trum​.fm

18:45

Wro­cław

Aka­de­mic­kie Ra­dio LUZ
Wy­brzeże Wy­spiań­skiego 27
50–370 Wro­cław, Pol­ska

91,6

www​.ra​dio​luz​.pwr​.wroc​.pl

17:50

Bia­ły­stok

RADIO AKADERA
ul. Zwie­rzy­niecka 4
15–333 Bia­ły­stok

87,7

www​.aka​dera​.bia​ly​stok​.pl

19:10

Kalendarium emisji audycji radiowych:

Go­dziny emi­sji PIMP MY MIND w każdą środę

Rze­szów

18:05

Kra­ków

17:35

War­szawa

19:00

Zie­lona Góra

18:00

Olsz­tyn

17:45

Łódź

17:20

Lu­blin

18:20

Wro­cław

17:50

Bia­ły­stok

19:10

Kiedy emitujemy audycje?


2010 2011 2012

6, 13, 20, 27 paź­dzier­nika

3, 10, 17, 24 li­sto­pada

1,8,15, 22 grud­nia

2, 9, 16, 23 lu­tego

2, 9, 16, 23, 30 marca

6,13, 20, 27 kwiet­nia

4, 11, 18, 25 maja

1, 8,15 czerwca

5,12,19, 26 paź­dzier­nika

2, 9, 16, 23, 30 li­sto­pada

7, 14, 21 grud­nia

1, 8, 15, 22, 29 lu­tego

7, 14, 21, 28 marca

4, 11, 18, 25 kwiet­nia

2, 9, 16, 23, 30 maja

6, 13 czerwca