Przejdź do treści

Gdzie nas usłyszysz

Miasto

Dane

Czę­sto­tli­wość

FM

Strona www

Środa godzina

Po­znań

Radio AFERA

ul. św. Rocha 11a
61–142 POZNAŃ

98,6

www​.afera​.com​.pl

18:00

Rze­szów

AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA CENTRUM

ul. Aka­de­micka 6
35–084 Rzeszów

89

www​.ra​dio​cen​trum​.pl

18:05

Kraków

Ra­dio­fonia

Fun­dacja Kra­kow­skiego Radia Aka­de­mic­kiego Żak
ul. Ro­sta­fiń­skiego 8
30–072 Kraków

100,5

www​.ra​dio​fonia​.fm

17:35

W-​wa

Aka­de­mickie Radio Kampus

ul. Bed­narska 24
00 –310 Warszawa

97,1

www​.ra​dio​kampus​.waw​.pl

19:00

Zie­lona Góra

Aka­de­mickie Radio INDEX

ul. Pod­górna 50
65–001 zie­lona Góra

96

www​.index​.zgora​.pl

18:00

Olsztyn

Radio UWM FM

Ul. Ka­na­foj­skiego 1
10–957 Olsztyn

95.9

www​.uwmfm​.pl

17:45

Łódź

Stu­denckie Radio ”ŻAK”

Po­li­tech­niki Łódz­kiej
al. Po­li­tech­niki 7, 93–590 Łódź

88,8

www​.zak​.lodz​.pl

17:20

Lu­blin

Aka­de­mickie Radio Cen­trum
ul. Ra­dzi­szew­skiego 16
20–031 Lu­blin

98,2

www​.cen​trum​.fm

18:20

Wro­cław

Aka­de­mickie Radio LUZ
Wy­brzeże Wy­spiań­skiego 27
50–370 Wro­cław, Polska

91,6

www​.ra​dioluz​.pwr​.wroc​.pl

17:50

Bia­ły­stok

RADIO AKADERA
ul. Zwie­rzy­niecka 4
15–333 Białystok

87,7

www​.aka​dera​.bia​ly​stok​.pl

19:10

Ka­len­da­rium emisji au­dycji radiowych:

Go­dziny emisji PIMP MY MIND w każdą środę

Rze­szów

18:05

Kraków

17:35

War­szawa

19:00

Zie­lona Góra

18:00

Olsztyn

17:45

Łódź

17:20

Lu­blin

18:20

Wro­cław

17:50

Bia­ły­stok

19:10

2010

6,13,20,27 paź­dzier­nika

3,10,17,24 li­sto­pada

1,8,15,22 grudnia

2011

2,9,16,23 lu­tego

2,9,16,23,30 marca

6,13,20,27 kwietnia

4,11,18,25 maja

1,8,15 czerwca

5,12,19,26 paź­dzier­nika

2,9,16,23,30 li­sto­pada

7,14,21 grudnia

2012

1,8,15,22,29 lu­tego

7,14,21,28 marca

4,11,18,25 kwietnia

2,9,16,23,30 maja

6,13 czerwca

Dane

Czę­sto­tli­wość

FM

Strona www

Go­dzina

Po­znań

Radio AFERA

ul. św. Rocha 11a
61–142 POZNAŃ

98,6

www​.afera​.com​.pl

20:00

Rze­szów

AKADEMICKIE RADIO I TELEWIZJA CENTRUM

Ul. AKADEMICKA 6

35–084 RZESZÓW

89

www​.ra​dio​cen​trum​.pl

18:05

Kraków

Ra­dio­fonia

Fun­dacja Kra­kow­skiego Radia Aka­de­mic­kiego Żak
ul. Ro­sta­fiń­skiego 8
30–072 Kraków

100,5

www​.ra​dio​fonia​.fm

17:35

W-​wa

Aka­de­mickie Radio Kampus

ul. Bed­narska 24

00 –310 Warszawa

97,1

www​.ra​dio​kampus​.waw​.pl

19:00

Zie­lona Góra

Aka­de­mickie Radio INDEX

ul. Pod­górna 50

65–001 zie­lona Góra

96

www​.index​.zgora​.pl

18:00

Olsztyn

Radio UWM FM

Ul. Ka­na­foj­skiego 1

10–957 Olsztyn

95.9

www​.uwmfm​.pl

17:45

Łódź

Stu­denckie Radio ”ŻAK”

Po­li­tech­niki Łódzkiej

al. Po­li­tech­niki 7, 93–590 Łódź

88,8

www​.zak​.lodz​.pl

17:20

Lu­blin

Aka­de­mickie Radio Cen­trum
ul. Ra­dzi­szew­skiego 16
20–031 Lu­blin

98,2

www​.cen​trum​.fm

18:45

Wro­cław

Aka­de­mickie Radio LUZ
Wy­brzeże Wy­spiań­skiego 27
50–370 Wro­cław, Polska

91,6

www​.ra​dioluz​.pwr​.wroc​.pl

17:50

Bia­ły­stok

RADIO AKADERA
ul. Zwie­rzy­niecka 4
15–333 Białystok

87,7

www​.aka​dera​.bia​ly​stok​.pl

19:10

Ka­len­da­rium emisji au­dycji radiowych:

Go­dziny emisji PIMP MY MIND w każdą środę

Rze­szów

18:05

Kraków

17:35

War­szawa

19:00

Zie­lona Góra

18:00

Olsztyn

17:45

Łódź

17:20

Lu­blin

18:20

Wro­cław

17:50

Bia­ły­stok

19:10

Kiedy emi­tu­jemy audycje?


2010 2011 2012

6, 13, 20, 27 października

3, 10, 17, 24 listopada

1,8,15, 22 grudnia

2, 9, 16, 23 lutego

2, 9, 16, 23, 30 marca

6,13, 20, 27 kwietnia

4, 11, 18, 25 maja

1, 8,15 czerwca

5,12,19, 26 października

2, 9, 16, 23, 30 listopada

7, 14, 21 grudnia

1, 8, 15, 22, 29 lutego

7, 14, 21, 28 marca

4, 11, 18, 25 kwietnia

2, 9, 16, 23, 30 maja

6, 13 czerwca