Przejdź do treści

O wortalu

Wortal in­ter­ne­towy Nauka i Po­stęp po­wstaje w ra­mach re­ali­zacji pro­jektu „Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu”. Celem wor­talu jest pre­zen­tacja ak­tu­al­ności ze świata nauki oraz B+R, pu­bli­kacja newsów i fe­lie­tonów oraz cie­ka­wo­stek z za­kresu naj­now­szych osią­gnięć na­uko­wych. Na wor­talu pu­bli­ku­jemy ory­gi­nalne ma­te­riały two­rzone przez nas i na­szych partnertów.

Wortal in­ter­ne­towy na​uka​ipo​step​.pl

Alfa i omega pro­jektu Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu. Zbiera i przed­stawia wszelkie re­ali­zo­wane w ra­mach pro­jektu dzia­łania. Dro­go­wskaz uła­twia­jący po­ru­szanie się po­między pro­gra­mami ra­dio­wymi, mul­ti­me­dial­nymi i cza­so­pi­smem. Punkt star­towy Sym­patii Na­ukowej, two­rzącej drogi łą­czące stu­dentów i śro­do­wisko B+R. Miejsce po­sto­jowe Elek­tro­nicz­nego Ar­chiwum Tech­niki, za­pew­nia­ją­cego do­stęp do na­uko­wych roz­wiązań prze­nie­sio­nych do prze­my­słowej prak­tyki. Au­to­strada, którą do­cie­rają do was ak­tu­al­ności, wy­wiady ze świata nauki i B+R, cie­ka­wostki do­ty­czące na­uko­wych osią­gnięć. Ma­te­riałów do­star­czają part­nerzy pro­jektu: Urząd Mar­szał­kowski Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego, Po­li­tech­nika Po­znańska, Te­le­wizja Polska Od­dział w Po­znaniu i Radio Afera.


Pimp my mind

Uży­wasz roz­ma­itych urzą­dzeń, ale myśl o tym jak one wła­ściwie dzia­łają nie daje Ci spo­koju? Dręczy Cię Twój tech­niczny anal­fa­be­tyzm? Sen z po­wiek spędza Ci przy­szłość tech­niki? Nie przejmuj się! Bez­bo­le­śnie i sku­tecznie, za po­mocą dzie­się­cio­mi­nu­to­wych ope­racji prze­pro­wa­dza­nych raz w ty­go­dniu, po­sze­rzymy Twe horyzonty!

Pimp my mind. Pod­ra­su­jemy Twój umysł!

Sły­sze­li­ście o in­no­wa­cyj­ności? Teraz mo­żecie ją rów­nież zo­ba­czyć. Shot na­ukowy po­każe wam rzeczy, o któ­rych fi­lo­zofom może się i nie śniło, ale na­ukowcy już to wy­my­ślili. Jeśli słowa „no­wo­czesna go­spo­darka” pod­noszą wam po­ziom ad­re­na­liny we krwi, pod­po­wiemy co studiować.

Uwaga! Pro­gram za­wiera treści, które za­in­te­re­sują rów­nież aka­de­mic­kich pra­cow­ników naukowych!


Kwar­talnik in­ter­ne­towy „Aka­de­mickie B+R”

So­czewka przy­bli­ża­jąca w spe­cja­li­styczny sposób wszelkie na­ukowe osią­gnięcia, ale rów­nież te­maty po­ru­szane w Shocie na­ukowym i Pimp My Mind. Zmie­niamy optykę i ze znaw­stwem przy­glą­damy się szcze­gółom. Na­rzę­dzie przy­datne stu­dentom, ba­da­czom na­ukowym i ca­łemu śro­do­wisku B+R. Od paź­dzier­nika 2011 rów­nież w wersji na iPada!

Po­chwal się swoją na­ukową sym­patią! Już wkrótce na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl uru­cho­mimy na­rzę­dzie, dzięki któ­remu opo­wiesz wszystkim o swoich związ­kach z nauką, wy­pro­mu­jesz własne osią­gnięcia i być może znaj­dziesz part­nera, dzięki któ­remu Twoja pla­to­niczna mi­łość do nauki za­owo­cuje zu­pełnie re­alnym potomstwem.


Elek­tro­niczne Ar­chiwum Techniki

Dawno, dawno temu, a ści­ślej w XIX i XX wieku, ry­sunki tech­niczne ma­szyn i urzą­dzeń utrwa­lało się na spe­cjal­nych, uni­ka­to­wych szkla­nych kli­szach. Z tej przy­czyny nie­stety nie każdy ma do nich do­stęp – a na­szym zda­niem po­wi­nien! Nie­które z nich, co gorsza, w ogóle nie są opi­sane. Ry­sunki na nich umiesz­czone muszą zo­stać zi­den­ty­fi­ko­wane przez spe­cja­li­stów me­cha­ników. Śledztwo pro­wa­dzone bę­dzie we współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem In­ży­nierów i Tech­ników Me­cha­ników Polskich.

Jego wy­ni­kiem jest otwarte elek­tro­niczne Ar­chiwum Tech­niki. Ta spe­cjalna baza da­nych bę­dzie dużym wspar­ciem dy­dak­tycznym dla stu­dentów i pra­cow­ników na­uko­wych. Bę­dzie też ulu­bionym miej­scem tych z Was, którzy są za­in­te­re­so­wani hi­storią nauki i którzy chcą zo­ba­czyć, jak na­ukowe roz­wią­zania prze­nosi się do prze­my­słowej praktyki.


Bank dziw­nych pytań

Zadaj nam – nawet naj­dziw­niejsze py­tanie – a my spró­bu­jemy na nie od­po­wie­dzieć na ła­mach na­szych pro­gramów i prasy. Wy­próbuj nas i sprawdź wiedzę na­szych ekspertów!


Wy­da­rzenia

Sta­ramy się in­for­mor­mować Was na bie­żąco o cie­ka­wych wy­da­rze­niach dzie­ją­cych się w świecie nauki i B+R. Or­ga­ni­zu­jesz kon­fe­rencję, event, se­mi­na­rium? Na­pisz do nas: redakcja@​naukaipostep.​pl


Apli­kacja mobilna

Bądź na bie­żąco z Nauką i Po­stępem! Apli­kacja mo­bilna Part­ner­skiego Związku Nauki i Po­stępu po­zwoli ci czerpać cały czas z moż­li­wości na­szego pro­jektu. In­sta­lując prostą apli­kację mo­bilną na swoim smart­fonie, do­sta­jesz moż­li­wość śle­dzenia ak­tu­al­ności ze świata od­kryć na­uko­wych, a także prze­glą­dania pro­gramów mul­ti­me­dial­nych i au­dycji ra­dio­wych. Wszystko bez­po­średnio na ekranie Two­jego telefonu.

Zbieraj ak­tu­al­ności ze świata nauki, bądź za­wsze po­in­for­mo­wany o re­ali­zo­wa­nych przez nas wy­da­rze­niach (se­mi­naria, kon­fe­rencje, kon­kursy, ju­we­nalia na­ukowe) oraz po­sze­rzaj ho­ry­zonty z PZNiP i te­le­fonem w ręku!