Przejdź do treści

O projekcie

Part­nerski Związek Nauki i Postępu

Do­tacje na innowacje

Urząd Mar­szał­kowski Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz Po­li­tech­nika Po­znańska i Tele­wizja Polska S.A. Od­dział Po­znań re­ali­zuje pro­jekt pod nazwą Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu w ra­mach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Ka­pitał Ludzki, Prio­rytet IV „Szkol­nictwo wyższe i nauka”, Dzia­łanie 4.2 „Rozwój kwa­li­fi­kacji kadr sys­temu B+R i wzrost świa­do­mości roli nauki, w roz­woju gospodarczym”.

In­for­macje na temat re­ali­zo­wa­nego pro­jektu można uzy­skać od Pani Ewy Lem­bicz.

Więcej in­for­macji o do­ta­cjach unij­nych można uzy­skać pod adresami:

eu​ropa​.eu

pokl​.parp​.gov​.pl

efs​.gov​.pl

www​.nauka​.gov​.pl

Współ­praca z projektem


Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu w mediach

Ar­tykuł „Nauka od kuchni (mo­le­ku­larnej)”, Mo­nitor Wiel­ko­polski kwie­cień 2011

Roz­mowa z Mi­chałem Po­łet­kiem 22 li­sto­pada 2011 r. – Am­bient w Byg­doszczy – Radio ESKA – PLIK MP3

Roz­mowa z dr. Ema­nu­elem Kul­czyckim w Radiu AFERA – 25 paź­dzier­nika 2011 r – PLIK MP3