Przejdź do treści

Regulamin

Re­gu­lamin

Kon­kursu „Part­ner­skie dia­logi 3”

§ 1. Po­sta­no­wienia ogólne

1. Kon­kurs in­ter­ne­towy, zwany dalej „Kon­kursem” bę­dzie pro­wa­dzony pod nazwą „Part­ner­skie dialogi”.

2. Or­ga­ni­za­to­rami Kon­kursu są Part­nerzy Pro­jektu „Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu”: Po­li­tech­nika Po­znańska, zwani dalej organizatorami.

3. Kon­kurs zo­stanie prze­pro­wa­dzony na pro­filu www​.na​uka​ipo​step​.pl po­przez portal Facebook​.com.

4. Kon­kurs składa się z ko­lej­nych edycji i trwa od 25.02.2013 do 31.03 2013.

I. edycja od 25.02.2013, go­dzina 10:00 do 03.03.2013, go­dzina 23:59:59

II. edycja od 4.03.2013, go­dzina 00:00 do 10.03.2013, go­dzina 23:59:59

III. edycja od 11.03.2013, go­dzina 00:00 do 17.03.2013, go­dzina 23:59:59

IV. edycja od 18.03.2013, go­dzina 00:00 do 24.03.2013, go­dzina 23:59:59

V edycja od 25.03.2013, go­dzina 00:00 do 31:03.2013, go­dzina 23:59:59

5. Przed­miotem Kon­kursu jest wybór naj­bar­dziej po­my­sło­wego i za­baw­nego pod­pisu (tekstu) – zwią­za­nego z te­ma­tyką por­talu do zdjęć umiesz­czo­nych przez or­ga­ni­za­tora na stronie kon­kur­sowej www​.na​uka​ipo​step​.pl lub wgra­nych przez uczest­nika konkursu.

6. Prawa i obo­wiązki uczest­ników Kon­kursu określa ni­niejszy re­gu­lamin.

§ 2. Uczest­nicy Kon­kursu

1.Uczestnikami Kon­kursu mogą być osoby fi­zyczne, peł­no­letnie a także nie­peł­no­letni w wieku od 16 lat za zgodą ro­dziców lub opie­kunów, za­miesz­kałe na te­ry­to­rium RP.

2. W kon­kursie nie mogą brać osoby zwią­zane z re­ali­zacją pro­jektu Part­ner­skie Związki Nauki i Postępu.

§ 3. Za­sady i prze­bieg Kon­kursu

1. Aby wziąć udział w Kon­kursie należy:

a) za­lo­gować się na por­talu naukaipostęp.pl po­przez portal Fa​ce​book​.com.

b) po­twier­dzić za­po­znanie się z Re­gu­la­minem Kon­kursu, do­stępnym na www​.na​uka​ipo​step​.pl

c) za­mie­ścić tekst na­wią­zu­jący do wy­bra­nego w ra­mach Kon­kursu zdjęcia.

2. Kon­kurs składa się z 5 edycji.

3. Przed­miotem Kon­kursu jest wybór naj­bar­dziej po­my­sło­wego i naj­za­baw­niej­szego tekstu (dia­logu) do zdjęcia wy­bra­nego przez uczest­nika Kon­kursu spo­śród zdjęć za­miesz­czo­nych przez Or­ga­ni­za­tora z Ar­chiwum Techniki.

4. Kon­kurs roz­po­czyna się wraz z do­da­niem przez uczest­nika Kon­kursu pierw­szego tekstu pod jednym z za­miesz­czo­nych przez Or­ga­ni­za­tora zdjęć.

5. Zgło­szony do Kon­kursu tekst (dialog, podpis) może mieć łącznie mak­sy­malnie 140 znaków. Tekst nie może za­wierać treści ob­raź­li­wych, uzna­nych za nie­cen­zu­ralne, prawnie za­ka­za­nych lub na­ru­sza­ją­cych prawa osób trze­cich. Tekst nie może w żaden sposób re­kla­mować pro­duktów bądź usług ko­mer­cyj­nych. Tekst po­wi­nien zo­stać na­pi­sany zgodnie z za­sa­dami or­to­grafii, gra­ma­tyki i in­ter­punkcji ję­zyka polskiego.

4. Teksty nie speł­nia­jące wy­mogów okre­ślo­nych w pkt 3 nie zo­staną do­pusz­czone do Konkursu.

5. Zgło­szenie tekstu do Kon­kursu jest rów­no­znaczne ze zło­że­niem przez uczest­nika oświad­czenia, że jest on au­torem do­da­nego tekstu i po­siada do niego pełne prawa autorskie.

6. Po­przez do­danie tekstu uczestnik udziela Or­ga­ni­za­to­rowi zgody na jego nie­od­płatną pu­bli­kację na stro­nach www​.na​uka​ipo​step​.pl i facebook

§ 4. Za­sady wy­ła­niania zwy­cięzców

1. Zwy­cięzcy Kon­kursu zo­staną wy­ło­nieni spo­śród osób, które wzięły udział w Kon­kursie i speł­niają wa­runki okre­ślone w ni­niej­szym Regulaminie.

2. Wybór naj­lep­szych tek­stów Kon­kur­so­wych zo­stanie do­ko­nany na pod­stawie gło­so­wania użyt­kow­ników ser­wisu fa­ce­book oraz de­cyzji jury kon­kur­so­wego, zło­żo­nego z re­dakcji wortalu.

3. Na jeden tekst (pracę kon­kur­sową) można oddać tylko jeden głos.

4. Każdy użyt­kownik może za­gło­sować na więcej niż jeden tekst konkursowy.

5. Ilość głosów od­da­nych na po­szcze­gólne teksty kon­kur­sowe bę­dzie udo­stęp­niona w czasie trwania Konkursu.

6. W Kon­kursie w każdej ko­lejnej edycji na­grodę otrzy­mują: au­torzy gra­fiki, która otrzyma naj­większą liczbę głosów a także osoba wy­ło­niona przez jury zło­żone z re­dakcji wor­talu. Której praca oce­niona zo­stała jako naj­bar­dziej po­my­słowa i za­bawna.
7. Or­ga­ni­zator opu­bli­kuje na stronie www​.na​uka​ipo​step​.pl listę zwycięzców.

8. W przy­padku, gdy kilka prac otrzyma jed­na­kową liczbę głosów zwy­cięzcą zo­staje osoba, której praca zo­stała do­dana jako pierwsza.

9. Or­ga­ni­zator może podjąc de­cyzje o innym po­dziale nagród.

§ 5. Na­grody

1. Na­gro­dami w Kon­kursie jest 10 dysków twar­dych WD 500 GB (po 2 w każdej edycji)

2. Na­grody zo­staną zwy­cięzcom prze­słane drogą pocz­tową na koszt organizatora.

3. Or­ga­ni­zator nie po­nosi od­po­wie­dzial­ności za po­danie przez na­gro­dzo­nego uczest­nika Kon­kursu nie­praw­dzi­wych lub nie­kom­plet­nych da­nych oso­bo­wych unie­moż­li­wia­ją­cych prze­słanie lub od­biór nagrody.

4. Or­ga­ni­zator nie po­nosi od­po­wie­dzial­ności za zmianę po­da­nego przez uczest­nika ad­resu lub zmianę in­nych da­nych – unie­moż­li­wia­ją­cych prze­słanie lub od­biór nagrody.

5. Or­ga­ni­zator nie po­nosi od­po­wie­dzial­ności za dzia­łania lub za­nie­chania pod­miotów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność ku­rierską lub pocz­tową do­rę­cza­ją­cych zwy­cięzcom nagrody.

§ 6 Ochrona da­nych oso­bo­wych

1. Pod­czas trwania Kon­kursu Or­ga­ni­zator bę­dzie gro­ma­dził i prze­twa­rzał dane oso­bowe uczest­ników w celu re­ali­zacji Konkursu.

2. Dane oso­bowe uczest­ników Kon­kursu będą wy­ko­rzy­sty­wane zgodnie z wa­run­kami okre­ślo­nymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da­nych oso­bo­wych (tekst jed­no­lity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).

3. Prze­twa­rzanie da­nych oso­bo­wych obej­mować bę­dzie na­stę­pu­jący za­kres da­nych: imię i na­zwisko, adres za­miesz­kania (kraj, miasto, kod pocz­towy, ulica, numer domu, numer miesz­kania), adres e-​mail.

§ 7. Po­sta­no­wienia koń­cowe

1. Udział w Kon­kursie oznacza ak­cep­tację treści ni­niej­szego Re­gu­la­minu. Treść Re­gu­la­minu do­stępna jest w ser­wisie in­ter­ne­towym www​.na​uka​ipo​step​.pl

2. Or­ga­ni­zator za­strzega sobie prawo zmiany Re­gu­la­minu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogło­szenia na www​.na​uka​ipo​step​.pl

3. Zmiana Re­gu­la­minu nie może mieć wpływu na prawo uczest­nika do nagrody.

4. Or­ga­ni­zator za­strzega sobie prawo do od­wo­łania Kon­kursu w każdym czasie.

5. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych Re­gu­la­minem sto­suje się prze­pisy Ko­deksu Cywilnego.

6. Wszelkie spory wy­nikłe między Or­ga­ni­za­torem Kon­kursu a jego uczest­ni­kami roz­pa­try­wane będą przez sąd wła­ściwy dla sie­dziby Organizatora


Re­gu­lamin Kon­kursu „Part­ner­skie dia­logi 1” (Kon­kurs za­koń­czony 18 li­sto­pada 2012) Po­bierz PDF

Re­gu­lamin Kon­kursu „Part­ner­skie dia­logi 2” (Kon­kurs za­koń­czony 6 stycznia 2013) Po­bierz PDF