Przejdź do treści

Archiwum

Na­grody w pierw­szej części kon­kursu zdo­byli: Mo­nika Woź­niak, Ta­deusz Gó­rzyński i Woj­ciech Stryjewski.

Ar­chiwum – edycja 1
Ar­chiwum – edycja 2
Ar­chiwum – edycja 3

Na­grody w dru­giej części kon­kursu zdo­byli:
I edycja: An­drzej Pu­żewski, Wio­letta Piór­kowska, Bo­gu­sław Mu­rawka
II edycja: Bar­tosz Du­biński, Ire­neusz Si­kora, Ur­szula Dry­giel
III Edycja: Pa­tryk Cze­kalski, Se­ba­stian Ma­słowski, Do­rota Stat­kie­wicz
IV edycja: Zofia Ko­kocha S., Na­talia Rze­szowska, Ma­ciej z Leszna
V edycja: Da­riusz Ce­ra­jewski, Olga Budna, Paweł Dudko
VI edycja: Ma­ciej Tryc, Jakub Cie­śle­wicz, Iwona Rajska
VII edycja: Paweł Ga­jewy, Ry­szard Wi­ta­szek, Blanka Sołtys

Ar­chiwum – I edycja
Ar­chiwum – II edycja
Ar­chiwum – III edycja
Ar­chiwum – IV edycja
Ar­chiwum – V edycja
Ar­chiwum – VI edycja
Ar­chiwum – VII edycja