Przejdź do treści

Zadaj pytanie

Bank dziw­nych pytań

Zadaj nam py­tanie — nawet naj­dziw­niejsze — a my spró­bu­jemy na nie od­po­wie­dzieć na ła­mach na­szych pro­gramów i prasy. Wy­próbuj nas i sprawdź wiedzę na­szych ekspertów!

Jak zadać pytanie?

W bardzo prosty sposób mo­żesz zadać nam py­tanie. Wy­starczy, że na­pi­szesz je w ko­men­tarzu na dole tej strony. Pa­miętaj: znaj­dować się ma tam tylko py­tanie, na które chcesz, abyśmy od­po­wie­dzieli. Aby utrzymać „Bank dziw­nych pytań” na wy­sokim po­ziomie, bę­dziemy mo­de­rować tę stronę, po­nieważ chcemy, aby stała się dla Was źró­dłem cennej pomocy.

Jak i kiedy od­po­wiemy na Wasze pytania?

Na Wasze py­tania po­sta­ramy się od­po­wie­dzieć w naj­bar­dziej ade­kwatny sposób. Oznacza, to że od­po­wiedź może się po­jawić na ła­mach wor­talu, w cza­so­pi­śmie „Aka­de­mickim B+R”, w au­dycji ra­diowej „Pimp My Mind” lub w pro­gramie „Shot Na­ukowy” re­ali­zo­wanym przez Te­le­wizję Polską Od­dział w Po­znaniu. Od­po­wiednie me­dium bę­dziemy do­pierać do kon­kret­nego py­tania – tak, aby­ście mieli naj­lepszą z moż­li­wych odpowiedzi.

Oznacza to rów­nież, że od­po­wiedź po­jawi się w naj­bliż­szym z moż­liwym nu­merów, od­cinków, au­dycji – w za­leż­ności od cyklu wydawniczego.

Kto od­powie na Wasze pytania?

Za­dbamy o to, żeby od­po­wiedzi udzie­lali naj­lepsi eks­perci w dzie­dzinie, z której po­jawi się py­tanie: je­żeli za­py­tacie o rzeczy zwią­zane ze zdrowym od­ży­wia­niem, znaj­dziemy dla Was wy­bit­nego tech­no­loga ży­wienia. Za­py­tacie o na­gło­śnienie sali – znaj­dziemy Wam eksperta-​akustyka. Wy­próbuj nas i zadaj nam pytanie!


Od­po­wie­dzie­liśmy na pytania:

1. Co to jest test Tu­ringa, co ma udo­wodnić i co do tego ma Cleverbot?

2. Czy czło­wiek może sobie wsz­czepić chlo­rofil i pro­du­kować pożywienie?

3. Kiedy bę­dzie ko­niec Świata?

4. W jaki sposób Chiński Pokój pod­waża sen­sow­ność Testu Turinga?

5. Co jest zdrowsze wino czy piwo i czym ła­twiej można się upić?

6. Czy gry kom­pu­te­rowe wzbu­dzają agresję?

7. Po co gry dorosłemu?

8. Skąd po­pu­lar­ność fantastyki

9. O co chodzi z tą po­praw­no­ścią ję­zy­kową i dla­czego na Cy­gana mam teraz mówić Rom, a na Mu­rzyna Afroamerykanin?

10. Czy oglą­danie por­no­grafii może być pożyteczne?

11. Dla­czego mó­wimy o kul­turze wy­so­kiej i niskiej?

12. Dla­czego se­riale są popularne?

13. Czy li­te­ra­tura przetrwa?


Zadaj py­tanie w komentarzu:


 • Radix

  Co to jest test Tu­ringa, co ma udowodnić?

 • k0rn1k

  Cztery?

 • Elfik32

  Kiedy bę­dzie ko­niec świata?

 • Aaa

  dla­czego coraz mniej ludzi chodzi na wybory?

 • Some

  Re­ligia: Ile szczebli miała dra­bina Jakuba?

 • Julia

  Co się stanie jak Pi­nokio powie „Teraz mój nos urośnie”

  • http://www.facebook.com/xpert17 Krzysztof Wy­cho­wałek

   nic się nie stanie, nos nie urośnie

   • aaaa

    Ale skłamie xd

 • Slayer

  Czy jeśli prze­kroje środek prze­ciw­bó­lowy na pół to stanie się półśrodkiem?

 • Cre­dome

  How do ma­gnets work? hehe ;}/

 • Ufol

  Gdzie jest słonko kiedy śpi?

 • Tom

  Za­wsze za­sta­na­wiałem się jak by na nas od­dzia­ły­wała gra­wi­tacja, gdy­byśmy się zna­leźli w do­kładnym środku masy Ziemi po­wiedzmy w sfe­rycznym statku o ide­alnie ku­li­stej bu­dowie od we­wnątrz. By­li­byśmy w stanie nie­waż­kości? Czy przy­cią­ga­łoby nas do każdej strony jed­no­cze­śnie w miarę ma­łych od­chyleń od środka? Czy może były by takie fluk­tu­acje zwią­zane z dry­ftem me­talu jądra ze­wnętrz­nego, że upa­da­li­byśmy z miejsca na miejsce?

 • Cergi

  Czy hi­po­teza Re­imana jest prawdziwa?

 • Aw893

  Czy czło­wiek może sobie wsz­czepić chlo­rofil i sa­memu robić jedzenie?

 • Ben_​G

  Czy to Nauka i Po­step pl ???

  • Anonim

   Nie, Chuck Testa.

 • BigD!

  To ja mam py­tanie do eKs­pertów z wwww​.na​uka​ipo​step​.pl ! Dla­czego lu­dzie tak nie lubią mu­zyki Ju­stina Bie­bera!? To jest super nuta. Wpada w ucho i w ogóle…

 • APatroxs1

  Jak bę­dzie wy­glądał test tu­ringa w Chiń­skim Pokoju?

 • mav

  Czy tech­nicznie moż­liwe jest stwo­rzenie czło­wieka od­por­nego na upływ lat i sta­rzenie się ciała, bo
  są prze­cież sztuczne nerki, serca, płuca, sprzęty do dia­lizy,
  daw­ko­wanie in­su­liny, sztuczne koń­czyny, za­stę­po­wanie części czaszki me­ta­lo­wymi płyt­kami, oczu ka­me­rami „pod­pię­tymi” do nerwów i mózgu, teo­re­tycznie przy od­po­wiednim przy­sto­so­waniu tych sprzętów, można by stwo­rzyć z czło­wieka cyborga…

 • http://www.facebook.com/xpert17 Krzysztof Wy­cho­wałek

  Mam py­tanie: wy­obraźmy sobie, że np. Ło­tysz i Chorwat (nie, to nie bę­dzie ko­lejny dowcip o Po­laku, Rusku i Niemcu, chodzi mi po prostu o oby­wa­teli krajów, które NIE są sy­gna­ta­riu­szami Trak­tatu An­tark­tycz­nego) przy­byli od­dzielnie, każdy w swoim pry­watnym nie­wielkim jachcie (nie z żadną eks­pe­dycją na­ukową itp.) na An­tark­tydę. Ło­tysz wy­lą­dował od strony Wy­brzeża Adeli (rosz­czenia Francji), a Chorwat od strony Pół­wyspu An­tark­tycz­nego (rosz­czenia Chile). Wę­dro­wali w stronę bie­guna, gdy byli już dość blisko, Chorwat strzelił do Ło­tysza i go zabił. W jakim kraju i we­dług ja­kiego prawa bę­dzie są­dzony za mor­der­stwo? Jeśli mor­derca nie chciałby opu­ścić An­tark­tydy — po­licja ja­kiego kraju mo­głaby go tam aresztować?

 • Alek

  Co jest zdrowsze wino czy piwo i czym ła­twiej można się upić?

 • Ro­mekke

  Na czym po­le­gała hi­po­teza „ba­rowa” J. Loehlina?

  • Jabba

   Czy to py­tanie z za­kresu psychologii?

   • Ro­mekke

    W rzeczy samej.

 • Juhu

  Czy ni­skie tem­pe­ra­tury w zimie mają wpływ na mniejszą ilość ko­marów latem?
  Za oknem mróz — pró­buję zna­leźć jego zalety…

 • Ma­ciej Szafranski

  Chy można wy­bu­dować w Po­znaniu, War­szawie, Kra­kowie lub Gdańsku dom lub blok, w którym metr kwa­dra­towy bę­dzie kosz­tował 1500 zł, dzięki czemu po­sia­da­jący pracę ab­sol­went stu­diów bę­dzie mógł wziąć kredyt?

 • Kujon77

  Czy da się tak zmo­der­ni­zować DNA czło­wieka żeby wy­rosły mu skrzydła lub skrzela?

  • Te­recha

   maybe

 • ka

  Czy na­leży wyj­mować ba­terię z lap­topa kiedy jest pod­łą­czony do prądu? Sły­szałam, ze to skraca jej żywotność

 • Filip

  Od kilku mie­sięcy nie ma moż­li­wości po­brania apli­kacji mo­bilnej na an­droida re­kla­mo­wanej na stronie ty­tu­łowej Nauki i Po­stępu.
  Moje dziwne py­tanie brzmi: jak to jest możliwe?

  Jeśli jej nie ma, może warto po prostu zli­kwi­dować in­for­mację o jej istnieniu?

 • Ms Roz­k­minka

  Dla­czego her­bata robi się żółta od kilku kropel soku z cy­tryny? A także skoro część ludzi mówi (określa), że te spodnie są np. ge­jow­skie, to dla­czego nikt nie mówi, że co­kol­wiek jest les­bij­skie? Cóż, za dys­kry­mi­nacja ;P

 • Da­niel

  Czy jest to moż­liwe ‚że czło­wiek może sobie wsz­czepić dna , z któ­rego wy­rosną mu skrzydła ?

  • Urist

   Do­rosły nie. Można spró­bować z za­rod­kiem, na etapie po­je­dyn­czej ko­mórki, ale geny ko­du­jące bu­dowę szkie­letu. umię­śnienia i uner­wienia koń­czyny oraz pod­łą­czenie tego do ciała w lo­giczną ca­łość na­stręcza całą masę pro­blemów. za 50 lat na­ukowcy mogą próbować

 • Pingback: Skąd popularność fantastyki | Czas Zawodowców()

 • Pingback: Czy literatura przetrwa? | Czas Zawodowców()

 • Pingback: Czy literatura przetrwa? 2 | Czas Zawodowców()

 • be­ata­ta­ta­rata

  czy pin­gwinom nie marzną stopy?

 • Lena

  czy to moż­liwe że czło­wiek może mieć skrzela i płuca jednocześnie?

 • lena

  chcia­łabym bar­dziej sfor­mu­łować py­tanie: czy to moż­liwe że czło­wiek może mieć skrzela i płuca jed­no­cze­śnie? . czy pod wpływem pew­nych czyn­ników np.: zmian kli­ma­tycz­nych czło­wiek byłby w stanie do­sto­sować się i wy­two­rzyć organ, który do­tych­czas wy­stę­pował głównie u ryb– skrzela. cie­kawi mnie rów­nież czy skrzela mogły by wy­stę­pować jed­no­cze­śnie z płu­cami i czy mo­głyby pra­cować na zmianę na lą­dzie iw wodzie

  • podły ka­rzeł reakcji

   Moja wiedza jest ogra­ni­czona, ale uważam, że mógłby. Co prawda wy­kształ­cenie skrzeli na drodze na­tu­ralnej to spawa kil­ku­dzie­sięciu ty­sięcy lat. W drodze roz­wo­jowej za­rodka ludz­kiego po­ja­wiają się ele­menty po na­szych przod­kach, na drodze od­po­wied­niej ma­ni­pu­lacji hor­mo­nalnej można coś od­zy­skać „z tam­tych lat”. Kosztem ja­kiegoś or­ganu za­pewne, Od­dy­chanie oboma apa­ra­tami też by się spraw­dzało. Płuca muszą być ukryte, skrzela od­kryte, więc ma lą­dzie trzeba by je na­wilżać co trochę, ukrwienie by­łoby od­dzielne dla każ­dego na­rządu. Uważam, że da­li­byśmy radę żyć z dwoma. Wy­starczy tylko zrobić :)

  • Zdzi­sław

   Czło­wiek, nie może mieć skrzeli. Lu­dzie, mo­gliby mieć skrzela, ale ziemscy na­ukowcy, nie mają wiedzy na ten temat.Między czło­wie­kiem a ludzką po­stacią, jest taka róż­nica, jak między ludźmi, a małpami.Na tej pla­necie, nie ma człowieka.Taki jest zapis Świadomości.

 • An­drzej z Kalkuty

  Czy szaszłyk bez pa­tyczka to nadal szaszłyk?

 • Lesz­czyn

  Co by było, gdyby tech­no­logia po­szła znacznie do przodu i uda­łoby się sklo­nować mnie ta­kiego jakim je­stem. Kropka w kropkę iden­tyczni. Spodo­bałbym się sobie, umówił na randkę i coś więcej. I to coś więcej… to sto­sunek ho­mo­sek­su­alny (bo z innym fa­cetem), czy to po prostu wyższy po­ziom ma­stur­bacji (bo to za­bawa z samym sobą)?

 • Lesz­czyn

  Moje drugie py­tanie: co my­ślał pierwszy pro­du­cent kieł­basy i jego oto­czenie. Po za­biciu świni, wy­cieli jej mięsko i za­pa­ko­wali z po­wrotem do świni, a kon­kret­niej do je­lita. Prak­tycznie rzecz biorąc to od­wró­cenie wie­prza na lewą stronę. My wę­dliny ro­bimy bo taka jest tra­dycja, ale czy jest jakiś powód, dla któ­rego warto na­py­chać świń­skie kiszki reszt­kami świni?

 • cle­ar­pure

  co się stanie jeśli nie zga­simy wody w czaj­niku kiedy np.czajnik za­cznie gwiż­dżeć i nie zga­simy gazu ..? co się stanie

 • zosia

  Czy czło­wiek może od­dy­chać bez tlenu.

 • zosia

  Czy ist­nieje forma or­ga­ni­zmów roz­mna­ża­ją­cych się przez mitoze

 • zosia

  Czy nie­spor­czaki są niezniszczalne?

 • biały wonż dżony wolker

  Czy je­steśmy eks­pe­ry­mentem po­le­ga­jącym na tym że jakiś czas świetlny temu przez ga­lak­tykę, wy­strzelił ktoś pro­mień azotu (lód), która za­trzymał się na tej kuli błota i teraz z od­dali przy­gląda się jaka tworzy się na nim ZUPA? (mu­tacja, in­te­li­gentne małpy)

 • Zdzi­sław

  Za­wie­szam płytkę cd, na żyłce węd­kar­skiej, na ży­ran­dolu, bądź na karniszu.Ilość za­wie­szo­nych płytek, nie ma zna­czenia. Płytki za­czy­nają ob­racać się w lewo i prawo-​tak, jak drzwi wa­ha­dłowe. Za­wie­szone w szklanej ga­blotce, czy szklanym cy­lin­drze; pra­cują. Mam py­tanie: co je po­rusza? Płytki ob­ra­cają się, z różną czę­sto­tli­wo­ścią, nie­za­leżnie od cyr­ku­lacji powietrza.Rozdałem dzie­siątki ta­kich płyt i wciąż o nie proszą.

 • Szymek

  Mam py­tanie
  W nocy gdy za­świe­ciła lampę pla­zmową to lampki cho­in­kowe nie pod­łą­czone do prądu za­częły świecić