Przejdź do treści

AWT

Ak­ce­le­rator Wiedzy Technicznej

Pro­jekt Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu (w ra­mach któ­rego po­wstaje wortal na​uka​ipo​step​.pl), choć do­tyczy pro­mocji osią­gnięć po­wsta­ją­cych w ob­szarze wszyst­kich dys­cy­plin na­uko­wych, jest jednym z kilku re­ali­zo­wa­nych pod marką Ak­ce­le­rator Wiedzy Tech­nicznej®. Kon­cepcja ak­ce­le­racji, czyli przy­spie­szenia działań w za­kresie roz­woju nauk tech­nicz­nych i matematyczno-​przyrodniczych, po­wstała w roku 2006. Ini­cja­to­rami jej po­wstania są pra­cow­nicy Po­li­tech­niki Po­znań­skiej: dr inż. Ma­ciej Sza­frański oraz dr inż. Marek Go­liński. Na bazie kon­cepcji, w roku 2008 zo­stał opra­co­wany Pro­gram ak­ce­le­racji wiedzy tech­nicznej i matematyczno-​przyrodniczej w Polsce.

Pro­gram ak­ce­le­racji wiedzy tech­nicznej i matematyczno-​przyrodniczej zo­stał opra­co­wany w 2008 roku w wy­niku prze­pro­wa­dzo­nych sze­ro­kich kon­sul­tacji spo­łecz­nych i w od­po­wiedzi na list in­ten­cyjny, do­ty­czący współ­pracy w za­kresie roz­woju wiedzy i umie­jęt­ności tech­nicz­nych w spo­łe­czeń­stwie Wiel­ko­polski, pod­pi­sany w roku 2007 przez ponad 30 in­sty­tucji z Wiel­ko­polski. Idee i kon­cepcje za­warte w pro­gramie wy­kra­czają poza ramy wo­je­wództwa i do­tyczą całej Polski.

W pro­gramie od­nie­siono się do dwóch klu­czo­wych zjawisk:

  • dy­na­micznie po­stę­pu­ją­cego wpływu osią­gnięć nauk tech­nicz­nych i matematyczno-​przyrodniczych na życie jed­no­stek i społeczeństw,
  • ewi­dent­nego po­wią­zania między roz­wojem osią­gnięć w ob­szarze tech­niki i nauk matematyczno-​przyrodniczych a po­ziomem in­no­wa­cyj­ności go­spo­darki, który prze­kłada się na ja­kość życia.

Obec­ność nauki w na­szym życiu

Osią­gnięcia nauk tech­nicz­nych i matematyczno-​przyrodniczych są po­wszechnie wy­ko­rzy­sty­wane w życiu co­dziennym. Bez względu na wy­ko­ny­wany zawód, miejsce za­miesz­kania, wy­kształ­cenie, wiek, płeć, do­chody, co­dziennie, często nie zdając sobie nawet z tego sprawy, roz­wią­zu­jemy nasze pro­blemy i za­spo­ka­jamy nasze po­trzeby, ko­rzy­stając z do­bro­dziejstw, które sta­nowią osią­gnięcia nauki. Nauki roz­wi­jają się dzi­siaj bardzo dy­na­micznie. Taka dy­na­mika stwarza po­trzebę sys­te­mo­wych roz­wiązań w za­kresie edu­kacji tech­nicznej i matematyczno-​przyrodniczej w spo­łe­czeń­stwie i do­sko­na­lenia roz­wiązań, aby były one przy­jazne dla czło­wieka. Rozwój tech­niki i nauk przy­rod­ni­czych nie może pro­wa­dzić do wy­alie­no­wania żadnej z grup spo­łecz­nych. Tech­no­logie muszą być zro­zu­miałe dla wszyst­kich ludzi, a nie wą­skiego kręgu na­ukowców. Każdy czło­wiek ma prawo wie­dzieć, jak roz­wią­zania, któ­rych do­starcza nauka, mogą wpływać na niego – jakie wy­ni­kają z nich ko­rzyści, ale też jakie za­gro­żenia są z nimi zwią­zane. Od­rębną kwe­stię sta­nowi stwo­rzenie sys­temu kształ­cenia, który za­pewni każ­demu czło­wie­kowi nie­zbędny zasób umie­jęt­ności w za­kresie wy­ko­rzy­stania naj­now­szych, po­wszech­nych osią­gnięć nauk tech­nicz­nych i matematyczno-​przyrodniczych.
W tym za­kresie nie­zbędne jest prak­tyczne kształ­cenie przez całe życie.

Nauki tech­niczne i matematyczno-​przyrodnicze a in­no­wa­cyj­ność go­spo­darki i ja­kość życia

Na kon­ku­ren­cyj­ność go­spo­darki wpływa wiele czyn­ników, a jednym z nich, uwa­żanym za klu­czowy, jest m.in. in­no­wa­cyj­ność, bę­dąca w ostat­nich la­tach przed­miotem sze­ro­kich dys­kusji.
Choć cel pod­no­szenia po­ziomu in­no­wa­cyj­ności do­tyczy wszyst­kich krajów UE, to wiele z nich, zwłaszcza nowe pań­stwa człon­kow­skie, muszą szcze­gólnie in­ten­sywnie za­dbać, by w jego osią­ganiu do­trzymać kroku naj­bar­dziej roz­wi­niętym krajom w Eu­ropie. W ta­kiej sy­tu­acji znaj­duje się rów­nież Polska.
W tym celu ko­nieczna jest świa­doma współ­praca wszyst­kich śro­do­wisk: ad­mi­ni­stracji pań­stwowej i sa­mo­rzą­dowej, przed­się­biorstw, jed­no­stek dydaktyczno-​naukowych, or­ga­ni­zacji spo­łecz­nych oraz me­diów, a także sprzę­żenie celów, dla któ­rych działa każde z nich.
Go­spo­darka in­no­wa­cyjna może się roz­wijać w spo­łe­czeń­stwach cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się wy­sokim ka­pi­tałem ludzkim. Do­sko­na­lenie ka­pi­tału ludz­kiego wpływa po­zy­tywnie na pod­nie­sienie kon­ku­ren­cyj­ności go­spo­darek.
Rozwój in­no­wa­cyjnej go­spo­darki w dużym stopniu oparty jest na wiedzy i umie­jęt­no­ściach tech­nicz­nych. Ich na­by­wanie i wy­ko­rzy­stanie po­zwala two­rzyć dobra ma­te­rialne, jed­no­cze­śnie uła­twia funk­cjo­no­wanie spo­łe­czeń­stwa i stwarza wa­runki do jego prze­trwania oraz do­sko­na­lenia. Po­stęp roz­woju wiedzy tech­nicznej i jej wy­ko­rzy­stania w celu cią­głego do­sko­na­lenia ja­kości życia moż­liwy jest między in­nymi dzięki roz­wo­jowi nauk matematyczno-​przyrodniczych.
Proces two­rzenia in­no­wacji i ad­ap­tacji do rynku pracy, w swej struk­turze opar­tego na za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­giach, wy­maga od spo­łe­czeń­stwa zdo­bycia od­po­wied­niej wiedzy i kwa­li­fi­kacji, które po­zwolą na sprawną ad­ap­tację do zmie­nia­ją­cego się świata. Po­nadto zdo­by­wanie i po­głę­bianie wiedzy z za­kresu no­wo­cze­snych tech­no­logii jest spo­sobem na za­po­bie­ganie wy­klu­czeniu społecznemu.