Przejdź do treści

Redakcja

test

test

Podgląd: Praca 456

Praca 456

Marek Mi­chal­czuk

Podgląd: Praca 455

Praca 455

Marek Mi­chal­czuk

Podgląd: Praca 454

Praca 454

Anna Pu­żewska

Podgląd: Praca 453

Praca 453

Do­rota Statkiewicz

Podgląd: Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Odkrył planetę i był poszukiwany :)

Lu­bicie ob­ser­wować roz­gwież­dżone niebo? Jest nie tylko piękne, ale skrywa jeszcze wiele ta­jemnic. Wła­śnie „po­ja­wiła” na nim nowa pla­neta o mało ro­man­tycznej na­zwie PH2b. Jej od­krywca też zo­stał zna­le­ziony. Po­cząt­kowo wia­domo było tylko, że in­ter­nauta rafcioo28 po­słu­gu­jący się ję­zy­kiem pol­skim, jako pierwszy zna­lazł tranzyt pla­nety po­za­sło­necznej PH2b. Swego od­krycia do­konał w ser­wisie Od​kryw​cy​Planet​.pl, który jest […]

Podgląd: Popioły — nowe wcielenie

Popioły — nowe wcielenie

Kiedyś ma­rzyły się nam szklane domy. Teraz, być może, za­stąpią je domy z po­piołów. Był po­mysł, po­wstała tech­no­logia, zatem… niech się mury pną do góry! Na­ukowcy z Aka­demii Górniczo-​Hutniczej opra­co­wali nową me­todę pro­du­ko­wania ma­te­riałów bu­dow­la­nych z po­piołu. Zda­niem spe­cja­li­stów po­piół ze spa­lania węgli, po od­po­wied­niej mo­dy­fi­kacji, można do­dawać do ce­mentu i be­tonu oraz używać w […]

Podgląd: Praca 452

Praca 452

Wojtek .

Podgląd: Nasze roboty wywalczyły medale

Nasze roboty wywalczyły medale

Słowo „robot” coraz rza­dziej ko­jarzy się nam z kuchnią. One same zoraz śmielej po­czy­nają sobie w na­szej rze­czy­wi­stości. Wszystko za sprawą na­ukowców, którzy stal pra­cują nad ich ulep­sze­niem. Także Po­lacy mają tutaj spore osią­gnięcia. Nasi kon­struk­torzy zdo­byli wła­śnie 10 me­dali w naj­waż­niej­szych eu­ro­pej­skich za­wo­dach ro­botów Ro­bot­Chal­lenge, które od­były się w Wiedniu. Dzięki temu już trzeci […]

Podgląd: Praca 451

Praca 451

Szymon Ko­sicki