Przejdź do treści

Archiwum Techniki

Dawno, dawno temu, a ści­ślej w XIX i XX wieku, ry­sunki tech­niczne ma­szyn i urzą­dzeń utrwa­lało się na spe­cjal­nych, uni­ka­to­wych szkla­nych kli­szach. Z tej przy­czyny nie­stety nie każdy ma do nich do­stęp – a na­szym zda­niem po­wi­nien! Nie­które z nich, co gorsza, w ogóle nie są opi­sane. Ry­sunki na nich umiesz­czone muszą zo­stać zi­den­ty­fi­ko­wane przez spe­cja­li­stów me­cha­ników. Śledztwo pro­wa­dzone bę­dzie we współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem In­ży­nierów i Tech­ników Me­cha­ników Polskich.

Jego wy­ni­kiem jest otwarte elek­tro­niczne Ar­chiwum Tech­niki. Ta spe­cjalna baza da­nych bę­dzie dużym wspar­ciem dy­dak­tycznym dla stu­dentów i pra­cow­ników na­uko­wych. Bę­dzie też ulu­bionym miej­scem tych z Was, którzy są za­in­te­re­so­wani hi­storią nauki i którzy chcą zo­ba­czyć, jak na­ukowe roz­wią­zania prze­nosi się do prze­my­słowej praktyki.

Losowe obiekty z Archiwum Techniki
 NazwaRok
obrazekBreslauer
Widoki
1895
obrazekPrznośnik zgrzebłowy do wygarniania żużla i popiołu
Widoki
przed 1939 r.
obrazekTokarka kopiarka TGA-18
Widoki
1950-1955
obrazek
Rysunki i schematy
 
obrazekWarnik „LIRA”
Widoki
 
 • Wie­szak

  Bym po­wie­dział że to pod­wozie tram­wa­jowe a nie wózek wa­gonu osobowego…

 • Eugen

  To­talne Sche­isse ! Jako In­zy­nie­rowie po­winn­ni­scie wie­dziec ze tak ro­bione Zdjecia sa do ni­chego nie przydatne !

 • http://www.facebook.com/krzysztof.wawron Krzysztof Wawron

  Ze­staw do młó­cenia w porządku:)

 • http://www.facebook.com/krzysztof.wawron Krzysztof Wawron

  Ze­staw do młó­cenia w porządku:)