Przejdź do treści

Archiwum Techniki

Dawno, dawno temu, a ści­ślej w XIX i XX wieku, ry­sunki tech­niczne ma­szyn i urzą­dzeń utrwa­lało się na spe­cjal­nych, uni­ka­to­wych szkla­nych kli­szach. Z tej przy­czyny nie­stety nie każdy ma do nich do­stęp – a na­szym zda­niem po­wi­nien! Nie­które z nich, co gor­sza, w ogóle nie są opi­sane. Ry­sunki na nich umiesz­czone mu­szą zo­stać zi­den­ty­fi­ko­wane przez spe­cja­li­stów me­cha­ników. Śledz­two pro­wa­dzone bę­dzie we współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem In­ży­nierów i Tech­ników Me­cha­ników Pol­skich.

Jego wy­ni­kiem jest otwarte elek­tro­niczne Ar­chiwum Tech­niki. Ta spe­cjalna baza da­nych bę­dzie du­żym wspar­ciem dy­dak­tycznym dla stu­dentów i pra­cow­ników na­uko­wych. Bę­dzie też ulu­bionym miej­scem tych z Was, któ­rzy są za­in­te­re­so­wani hi­storią na­uki i któ­rzy chcą zo­ba­czyć, jak na­ukowe roz­wią­zania prze­nosi się do prze­my­słowej prak­tyki.

Losowe obiekty z Archiwum Techniki
 NazwaRok
obrazekFrezowanie stopy pakietu 3 korbowodów
Widoki
Przed 1939 r.
obrazekFiltr z pochłaniaczem wodnym
Rysunki i schematy
przed 1939 r.
obrazekZespół napędowy. 8-cylindrowy silniki widlasty z...
Widoki
1932 r.
obrazekPrądnica wagonu osobowego
Widoki
Przed 1939 r.
obrazekPięciotysięczny wagon wyprodukowany w HCP
Widoki