Przejdź do treści

Archiwum Techniki

Dawno, dawno temu, a ści­ślej w XIX i XX wieku, ry­sunki tech­niczne ma­szyn i urzą­dzeń utrwa­lało się na spe­cjal­nych, uni­ka­to­wych szkla­nych kli­szach. Z tej przy­czyny nie­stety nie każdy ma do nich do­stęp – a na­szym zda­niem po­wi­nien! Nie­które z nich, co gorsza, w ogóle nie są opi­sane. Ry­sunki na nich umiesz­czone muszą zo­stać zi­den­ty­fi­ko­wane przez spe­cja­li­stów me­cha­ników. Śledztwo pro­wa­dzone bę­dzie we współ­pracy ze Sto­wa­rzy­sze­niem In­ży­nierów i Tech­ników Me­cha­ników Polskich.

Jego wy­ni­kiem jest otwarte elek­tro­niczne Ar­chiwum Tech­niki. Ta spe­cjalna baza da­nych bę­dzie dużym wspar­ciem dy­dak­tycznym dla stu­dentów i pra­cow­ników na­uko­wych. Bę­dzie też ulu­bionym miej­scem tych z Was, którzy są za­in­te­re­so­wani hi­storią nauki i którzy chcą zo­ba­czyć, jak na­ukowe roz­wią­zania prze­nosi się do prze­my­słowej praktyki.

Losowe obiekty z Archiwum Techniki
 NazwaRok
obrazekWidok napędu transportera taśmowego cukru
Widoki
Przed 1939 r.
obrazekLokomobila stacyjna na wózku transporowym
Widoki
Przed 1939 r.
obrazekFragment wagonu sypialnego. Na tylnej ścianie napis...
Widoki
Przed 1939 r.
obrazekPompa wywarowa parowa
Widoki
Przed 1936 r.
obrazekPompa studzienna
Widoki
Przed 1936 r.
 • Wie­szak

  Bym po­wie­dział że to pod­wozie tram­wa­jowe a nie wózek wa­gonu osobowego…

 • Eugen

  To­talne Sche­isse ! Jako In­zy­nie­rowie po­winn­ni­scie wie­dziec ze tak ro­bione Zdjecia sa do ni­chego nie przydatne !

 • http://www.facebook.com/krzysztof.wawron Krzysztof Wawron

  Ze­staw do młó­cenia w porządku:)

 • http://www.facebook.com/krzysztof.wawron Krzysztof Wawron

  Ze­staw do młó­cenia w porządku:)