Przejdź do treści

Aplikacja

Apli­kacja mo­bilna „Nauka i Po­stęp” już jest!

Apli­kacja mo­bilna jest do­stępna na plat­formę An­droid, iOS (iPhone) oraz Symbian.


OFERTA DLA PARTNERÓW
za­mieść in­for­macje za po­śred­nic­twem apli­kacji mo­bilnej „Nauka i Postęp”


Czym jest apli­kacja mo­bilna „Nauka i Postęp”?

Bądź na bie­żąco z Nauką i Po­stępem! Apli­kacja mo­bilna Part­ner­skiego Związku Nauki i Po­stępu po­zwoli ci czerpać cały czas z moż­li­wości na­szego pro­jektu. In­sta­lując prostą apli­kację mo­bilną na swoim smart­fonie, do­sta­jesz moż­li­wość śle­dzenia ak­tu­al­ności ze świata od­kryć na­uko­wych, a także prze­glą­dania pro­gramów mul­ti­me­dial­nych i au­dycji ra­dio­wych. Wszystko bez­po­średnio na ekranie Two­jego telefonu.

Zbieraj ak­tu­al­ności ze świata nauki, bądź za­wsze po­in­for­mo­wany o re­ali­zo­wa­nych przez nas wy­da­rze­niach (se­mi­naria, kon­fe­rencje, kon­kursy, ju­we­nalia na­ukowe) oraz po­sze­rzaj ho­ry­zonty z PZNiP i te­le­fonem w ręku!


Jak po­brać aplikację:

  • Dla plat­formy Sym­bian apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio z OVI Sklep. Na­leży włą­czyć OVI Sklep na te­le­fonie ko­mór­kowym, na­stępnie kliknąć „Szukaj” i wy­szukać apli­kację „PZNiP”. Po zna­le­zieniu apli­kacji na­leży kliknąć „Po­bierz”. In­sta­lacja po­winna na­stąpić au­to­ma­tycznie po za­koń­czeniu po­bie­rania. Mo­żesz także kliknąć po­niższy link.
  • Dla plat­formy An­droid apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio z An­droid Market wpi­sując w wy­szu­ki­waniu „PZNiP” na­stępnie wy­bie­rając z listy PZNiP. W ko­lejnym kroku kliknij „Bez­płatnie”, a na­stępnie „OK.” In­sta­lacja na­stąpi au­to­ma­tycznie po po­braniu. Mo­żesz także kliknąć po­niższy link. Na stronie kliknij „Za­in­staluj” na stronie An­droid Market i wy­bierz urządzenie.
  • Dla plat­formy iOS Apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio na te­lefon z App Store Polska. Mo­żesz także kliknąć po­niższy link.


In­for­macje

Bądź na bie­żąco z Nauką i Postępem!

Chcemy Pań­stwu za­pro­po­nować apli­kację mo­bilną de­dy­ko­waną dla pro­jektu Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu. Jest to bez­płatna apli­kacja umoż­li­wia­jąca śle­dzenie ak­tu­al­ności na wor­talu na​uka​ipo​step​.pl oraz wy­da­rzeń w pro­jekcie – bez­po­średnio na te­le­fonie komórkowym.

Ko­rzy­stając z apli­kacji PZNiP, będą Pań­stwo na bie­żąco in­for­mo­wani o no­wo­ściach ze świata nauki i o re­ali­zo­wa­nych w ra­mach pro­jektu pro­duk­tach (Shot Na­ukowy, Pimp My Mind, Aka­de­mickie B+R) oraz wy­da­rze­niach (Se­mi­naria In­for­ma­cyjne, Eventy Pro­mo­cyjne, Kon­kursy, Ju­we­nalia Naukowe)

Ko­rzyści pły­nące z po­sia­dania apli­kacji PZNiP na te­le­fonie komórkowym:

  • Do­stęp do za­sobów pro­jektu 24 go­dziny na dobę.
  • Oszczędne prze­sy­łanie danych.
  • Przej­rzy­stość in­ter­fejsu użytkownika.
  • Wy­świe­tlanie in­for­macji w sposób do­sto­so­wany do roz­miarów wyświetlacza.

Funk­cjo­nal­ność i zawartość

Ko­rzy­stając z apli­kacji PZNiP otrzy­mują Pań­stwo do­stęp do na­stę­pu­ją­cych funkcji

Wy­świe­tlanie bie­żą­cych ak­tu­al­ności z na​uka​ipo​step​.pl,

Dzięki tej funkcji będą Pań­stwo w stanie śle­dzić wszystkie no­wości ze świata nauki jak i pro­jektu PZNiP

Do­stęp do działu Shot na­ukowy z po­działem na pro­gram ak­tu­alny i pro­gramy ar­chi­walne z na​uka​ipo​step​.pl,

Funkcja ta prze­nosi Shot Na­ukowy z te­le­wizji oraz wor­talu prosto na Pań­stwa te­le­fony ko­mór­kowe. Już nie trzeba włą­czać te­le­wi­zora lub kom­pu­tera by obej­rzeć nasz program.

Wy­świe­tlanie za­war­tości działu Pimp My Mind z po­działem na pro­gram ak­tu­alny i pro­gramy ar­chi­walne z na​uka​ipo​step​.pl,

Dzięki tej funkcji mogą Pań­stwo od­słu­chiwać au­dycje Pimp My Mind za po­mocą te­le­fonu ko­mór­ko­wego za­wsze jak będą Pań­stwo mieli na to ochotę.

Wy­świe­tlanie za­war­tości działu „Aka­de­mickie B+R” z po­działem na numer ak­tu­alny i nu­mery ar­chi­walne, z moż­li­wo­ścią po­brania z na​uka​ipo​step​.pl,

Aka­de­mickie B+R jest do­stępne nie tylko na na­szym wor­talu, ale także na iPada oraz na te­le­fony ko­mór­kowe. Za po­mocą tej funkcji będą Pań­stwo mogli po­brać .pdf i za­po­znać się z tre­ścią na­szego kwar­tal­nika na swoim te­le­fonie komórkowym.

Wy­świe­tlanie wy­da­rzeń i ak­tu­al­ności z na​uka​ipo​step​.pl za po­mocą wi­dżetu pul­pitu (do­tyczy apli­kacji na plat­formę An­droid oraz Symbian),

Za po­mocą wi­dżetu na pul­picie te­le­fonu ko­mór­ko­wego będą Pań­stwo w stanie śle­dzić wy­da­rzenia i ak­tu­al­ności z na​uka​ipo​step​.pl bez ko­niecz­ności każ­do­ra­zo­wego uru­cha­miania aplikacji

Sys­temy i bezpieczeństwo

Jak po­brać aplikację:

  • Dla plat­formy Sym­bian apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio z OVI Sklep. Na­leży włą­czyć OVI Sklep na te­le­fonie ko­mór­kowym, na­stępnie kliknąć „Szukaj” i wy­szukać apli­kację „PZNiP”. Po zna­le­zieniu apli­kacji na­leży kliknąć „Po­bierz”. In­sta­lacja po­winna na­stąpić au­to­ma­tycznie po za­koń­czeniu po­bie­rania. Mo­żesz także kliknąć po­niższy link.
  • Dla plat­formy An­droid apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio z An­droid Market wpi­sując w wy­szu­ki­waniu „PZNiP” na­stępnie wy­bie­rając z listy PZNiP. W ko­lejnym kroku kliknij „Bez­płatnie”, a na­stępnie „OK.” In­sta­lacja na­stąpi au­to­ma­tycznie po po­braniu. Mo­żesz także kliknąć po­niższy link. Na stronie kliknij „Za­in­staluj” na stronie An­droid Market i wy­bierz urządzenie.
  • Dla plat­formy iOS Apli­kację PZNiP mo­żesz po­brać bez­po­średnio na te­lefon z App Store Polska. Mo­żesz także kliknąć po­niższy link.

W pierw­szej ko­lej­ności na­leży wejść na­stępnie wy­szukać apli­kację „PZNiP”, a na­stępnie wy­bierz przy­cisk „Bez­płatne” oraz „Zainstaluj”

Bez­pie­czeń­stwo

Apli­kacja PZNiP jest do ścią­gnięcia z ofi­cjal­nych sklepów Apple Ap­p­Store, OVI Sklep, An­droid Market dla­tego nie mu­sisz się oba­wiać wi­rusów i in­nych nie­bez­piecz­nych pro­gramów. Bez­pie­czeń­stwo apli­kacji po­twier­dzone zo­stało za­równo przez pro­jekt Part­nerski Związek Nauki i Po­stepu, do­stawcę, jak i wspo­mniane wcze­śniej firmy.

Wersje jęz­kowe

Apli­kacja PZNiP do­stępna jest w pol­skiej wersji językowej.