Przejdź do treści

Wersja na iPada

„Aka­de­mickie B+R” w spe­cjalnej dar­mowej wersji na iPada!

Do­dat­kowe materiały:

  • spe­cjalna ma­kieta cza­so­pisma (umoż­li­wia­jąca pio­nowe i po­ziome prze­glą­danie numeru);
  • do­dat­kowe ga­lerie zdjęć;
  • linki do pro­gramów multimedialnych;
  • pro­gramy radiowe.

POBIERZ CZASOPISMO
z App Store

Wszystkie nu­mery do­stępne w bi­bli­toce apli­kacji (na bie­żąco aktualizowanej)


Ga­leria z nu­meru dziewiątego

[nggal­lery id=8]

Ga­leria z nu­meru ósmego

[nggal­lery id=7]

Ga­leria z nu­meru siódmego

[nggal­lery id=6]

Ga­leria z nu­meru szóstego

[nggal­lery id=5]

Ga­leria z nu­meru piątego

[nggal­lery id=4]

Ga­leria z nu­meru czwartego

[nggal­lery id=3]


Do­dat­kowe informacje

Gdzie można nabyć „Aka­de­mickie B+R” w wersji na iPada?

Apli­kację „Aka­de­mickie B+R” można po­brać ze sklepu App Store pod tym lin­kiem. Ko­lejne nu­mery cza­so­pisma do­stępne są z po­ziomu apli­kacji. W tej chwili do­stępny jest je­dynie numer czwarty.

Ile kosz­tuje apli­kacja „Aka­de­mickie B+R”?

Apli­kacja „Aka­de­mickie B+R” , która służy do czy­tania cza­so­pisma, jest bezpłatna.

Czym różni się „Aka­de­mickie B+R” w wersji na iPada od wersji PDF?

Wersję na iPada pre­zen­tu­jemy na spe­cjalnej ma­kiecie cza­so­pisma (umoż­li­wia­jącej pio­nowe i po­ziome prze­glą­danie nu­meru). Za­miesz­czamy rów­nież do­dat­kowe ga­lerie zdjęć, linki do pro­gramów mul­ti­me­dial­nych oraz do pro­gramów radiowych.

Gdzie zgła­szać pro­blemy zwią­zane z po­bie­ra­niem wersji na iPada?

Je­żeli wy­stę­pują pro­blemy zwią­zane z apli­kacją „Aka­de­mickie B+R”, pro­simy zgła­szać je ma­ilowo pod tym ad­resem.