Przejdź do treści

Redakcja „Akademickiego B+R”

Adres re­dakcji

Dział In­for­macji i Pro­mocji
Po­li­tech­niki Po­znań­skiej

pl. M. Skłodowskiej-​Curie 5
60–965 Poznań

tel. 61 665 3980
awt.​pznp@​put.​poznan.​pl

Wy­dawca

Po­li­tech­nika Po­znańska
pl. M. Skłodowskiej-​Curie 5
60–965 Poznań


Re­daktor naczelny

dr Marcin Piechocki

Ko­or­dy­nator projektu

Mi­chał Cieślak

Re­daktor merytoryczny

dr Ema­nuel Kulczycki

Opra­co­wanie

Da­mian Nowak, Krzysztof Piech, Sylwia Włodarczyk

Layout

Ka­ta­rzyna Jurgielewicz

Skład

Paweł Chle­bowski


Opiekę wy­daw­niczą nad pu­bli­kacją spra­wuje SKIVAK Cu­stom Pu­bli­shing spe­cja­li­zu­jący się w wy­da­waniu cza­so­pism firmowych.