Przejdź do treści

Redakcja „Akademickiego B+R”

Adres redakcji

Dział In­for­ma­cji i Pro­mo­cji
Po­li­tech­niki Po­znań­skiej

pl. M. Skło­dow­skiej-Cu­rie 5
60–965 Po­znań

tel. 61 665 3980
awt.​pznp@​put.​poznan.​pl

Wydawca

Po­li­tech­nika Po­znań­ska
pl. M. Skło­dow­skiej-Cu­rie 5
60–965 Po­znań


Redaktor naczelny

dr Mar­cin Pie­chocki

Koordynator projektu

Mi­chał Cie­ślak

Redaktor merytoryczny

dr Ema­nuel Kul­czycki

Opracowanie

Da­mian No­wak, Krzysz­tof Piech, Syl­wia Wło­dar­czyk

Layout

Ka­ta­rzyna Jur­gie­le­wicz

Skład

Pa­weł Chle­bow­ski


Opiekę wy­daw­ni­czą nad pu­bli­ka­cją spra­wuje SKIVAK Cu­stom Pu­bli­shing spe­cja­li­zu­jący się w wy­da­wa­niu cza­so­pism fir­mo­wych.