Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 9

Aka­de­mickie B+R – numer 9

Mo­głeś ich nie za­uważyć, ale ko­rzy­stasz co­dziennie! Z pew­no­ścią każdy ze­tknął się ze spotem in­for­mu­jącym o fun­du­szach eu­ro­pej­skich, dzięki któ­rych mamy w Polsce au­to­strady, te­atry, oczysz­czalnie ścieków i wiele in­nych ele­mentów in­fra­struk­tury, do któ­rych przy­zwy­cza­jamy się tak szybko, że nie pa­mię­tamy, jak to było bez nich. Po­dobnie jest z pol­skimi uczel­niami. Wielu Po­laków chętnie po­wtarza tezę o za­póź­nieniu szkol­nictwa wyż­szego i jego ode­rwaniu od rze­czy­wi­stości. Tym­czasem re­ali­zują one no­wo­czesne pro­jekty ba­dawcze, w tym nu­merze po­chy­lamy się nad za­gad­nie­niami zwią­za­nymi z sze­roko po­jętą ochroną śro­do­wiska. Eko­logia stawia przed nami nowe wy­zwania. Efek­tami pracy na­ukowców ży­wotnie za­in­te­re­so­wany jest prze­mysł, bo­wiem każda oszczęd­ność, obok mniej­szej szkody dla śro­do­wiska, prze­kłada się na wyższy zysk.


Po­bierz numer w for­macie PDF (671)