Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 8

Aka­de­mickie B+R – numer 8

Gry kom­pu­te­rowe więk­szości z nas ko­jarzą się wy­łącznie z roz­rywką. Tym­czasem na­ukowo bada się już ich miejsce w kul­turze, fir­my pro­du­ku­jące je osią­gają ob­roty prze­wyż­sza­jące te z branży mu­zycznej i fil­mowej, można po­wiedzieć, że gry prze­stały być do­meną mło­dzieży. Każdy z nas po­siada w domu przy­naj­mniej jedno urzą­dzenie, na którym można uru­chomić grę – czy jest to kom­puter, smartfon czy ta­blet – grają dzi­siaj niemal wszyscy. Ten fe­nomen do­strzegły szko­ły wyższe, które do swojej oferty edu­ka­cyjnej włą­czają kie­runki zwią­zanie z two­rze­niem gier. Są to nie tylko uczelnie o pro­filu informatyczno-​mate­matycznym, ale rów­nież spo­łecznym czy artystycz­nym. Per­spek­tywy roz­woju tej branży są tak obie­cujące, że wybór ta­kiego kie­runku po­zwala z opty­mizmem pa­trzyć w przy­szłość. To wy­danie „B+R” po­świę­cone jest w ca­łości te­ma­tyce gier kompute­rowych. Za­pra­szam do lektury.


Po­bierz numer 8 w for­macie PDF (776)