Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 7

Aka­de­mickie B+R – numer 7

Wy­star­czyła wy­po­wiedź pre­zesa jednej z firm ubez­pie­cze­nio­wych, który stwier­dził, że pol­skie uczelnie nie przy­go­to­wują do pracy, żeby roz­po­częła się ogól­no­polska de­bata na temat kon­dycji szkol­nictwa wyż­szego. W dys­kusji pa­dało wiele kon­tro­wer­syj­nych wy­po­wiedzi, często spe­cja­liści szli na skróty – na szczę­ście je­dynie my­ślowe. Z pew­no­ścią re­lacje rynku pracy z uczel­niami są pro­blemem o klu­czowym zna­czeniu, py­tanie je­dynie, czy nie wy­cią­gamy zbyt po­chop­nych wnio­sków. Czy bez­ro­bocie wśród mło­dych ludzi w Hisz­panii, które wy­nosi około 50% świadczy o tym, że tam­tejszy system szkol­nictwa wyż­szego jest jeszcze gorszy niż w Polsce? Być może pro­blem do­tyczy nie tylko ja­kości kształ­cenia w Polsce, ale rów­nież wiedzy, z którą ma­tu­rzyści tra­fiają w mury uczelni czy wy­gó­ro­wa­nych ocze­kiwań pra­co­dawców. Z pew­no­ścią warto dys­kusję tę ob­ser­wować, lecz by nie po­paść w pe­sy­mizm, za­chęcam do lek­tury ko­lej­nego wy­dania „Aka­de­mic­kiego B+R”, w którym zna­leźć moż­na­przy­kłady spraw­nego dzia­łania na­szych szkół wyż­szych, ich pra­cow­ników i studentów.Po­bierz numer 7 w for­macie PDF (661)