Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 6

Aka­de­mickie B+R – numer 6

Przy­zwy­cza­iliśmy się już, ze w Polsce wszystko jest trud­niejsze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszyst­kich do­wodów uznania dla na­szych ro­daków, czy będą to spor­towcy, ar­tyści czy na­ukowcy. Do tej ostat­niej grupy z pew­no­ścią można za­li­czyć prof. Elż­bietę Frąc­ko­wiak, która nie­dawno zo­stała na­gro­dzona przez Fun­dacje na rzecz Nauki Pol­skiej. Pani Pro­fesor jest nie­kwe­stio­no­wanym au­to­ry­tetem i na­leży do świa­towej czo­łówki w swojej dziedzinie.

Gdzie pra­cuje? W USA? W Niem­czech? We Francji? Nie, jej ga­binet zna­leźć można w Po­znaniu na tu­tej­szej Po­li­tech­nice. Na przekór wszyst­kiemu udo­wadnia ona, ze można, trzeba tylko być wy­trwałym i pra­co­witym. Prze­czy­tacie o tym w roz­mowie z Pani Pro­fesor. Po­nadto w nu­merze zna­leźć można cie­kawe ar­ty­kuły o tym, jak picie piwa może pomóc nam ob­niżyć koszt ogrze­wania domu, jak spoj­rzeć na świat oczami dziecka, jak szkoły dbają o to, co zja­dają na prze­rwach uczniowie oraz jak pro­jek­tować miasta, by unikać miejsc, w któ­rych wy­stę­pować może przestępczość.Po­bierz numer 6 w for­macie PDF (1816)