Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 4

Aka­de­mickie B+R – numer 4

Czwarty numer pisma „Aka­de­mickie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgodnie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­ności, ale sami sta­ramy sie na­dążać za tren­dami w ob­szarze me­diów. Od tego wy­dania je­steśmy do­stępni w wersji na iPada, będąc tym samym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­kowym w Polsce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­legle ofe­ru­jemy tra­dy­cyjny format PDF, który umoż­liwia po­branie pisma wprost ze strony in­ter­ne­towej. W nu­merze znaj­dziecie naj­świeższe in­for­macje ze świata uczelni i go­spo­darki oraz tego, co dzieje sie tam, gdzie sie one spotykają.

Po­ka­zu­jemy, ze pol­skie szkoły wyższe do­sko­nale radzą sobie z wy­ko­rzy­sta­niem środków unij­nych, czego do­wodem jest Wiel­ko­pol­skie Cen­trum Za­awan­so­wa­nych Tech­no­logii, ale po­trafią z po­wo­dze­niem sięgać rów­nież po środki kra­jowe, jak w przy­padku Ślą­skiego Cen­trum Nauki. Po­nadto warto za­sta­nowić się nad pro­blemem „kur­czenia sie miast”, co jest przed­miotem pro­jektu ba­daw­czego re­ali­zo­wa­nego przez Uni­wer­sytet Śląski. Młod­szym czy­tel­nikom, którzy za­sta­na­wiają sie nad wy­borem stu­diów, po­lecam ar­tykuł o kie­run­kach kształ­cą­cych spe­cja­li­stów two­rzą­cych gry kom­pu­te­rowe. To sektor, który roz­wija sie nie­zwykle dy­na­micznie i ma szanse stać sie jedna ze spe­cjal­ności pol­skiej gospodarki.Po­bierz numer 4 w for­macie PDF (638)