Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 2

Aka­de­mickie B+R – numer 2

W drugim nu­merze e-​kwartalnika „Aka­de­mickie B+R” przy­no­simy ko­lejne in­for­macje ze świata nauki oraz go­spo­darki, która wy­ko­rzy­stuje ko­mer­cyjnie owoce pracy na­ukowców. Kie­rując się Pań­stwa su­ge­stiami, utwo­rzy­liśmy sekcje obej­mu­jącą za­gad­nienia me­dyczne oraz do­ty­czącą nauk hu­ma­ni­stycz­nych. W ich pierw­szej od­słonie po­le­camy ar­ty­kuły do­ty­czące no­wo­cze­snego Cen­trum Sy­mu­lacji Me­dycznej oraz e-​learningu, który wkrótce może w zna­czący sposób zmienić ob­licze edukacji.

Kon­ty­nu­ujemy rów­nież cykl do­ty­czący kół na­uko­wych, bo­wiem prace nie­któ­rych z nich w ni­czym nie od­bie­gają od tego, czym zaj­mują się la­bo­ra­toria ba­dawcze. Stu­denci Po­li­tech­niki Po­znań­skiej w te­go­rocznej edycji za­wodów Aero De­sign za­jęli pierwsze miejsce w ka­te­gorii „naj­lepszy sto­sunek masy pod­nie­sio­nego ob­cią­żenia do masy cał­ko­witej sa­mo­lotu klasy Micro”, drugie miejsce w kla­sy­fi­kacji ogólnej mo­deli klasy Micro oraz trzecie miejsce za pre­zen­tację tech­niczną mo­delu klasy Regular.