Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 1

Aka­de­mickie B+R – numer 1

Przed Pań­stwem pierwsze wy­danie e-​kwartalnika „Aka­de­mickie B+R”, który wy­da­wany jest w ra­mach pro­jektu Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu. Jego celem jest po­pu­la­ry­zacja osią­gnięć nauki pol­skiej i świa­towej wśród stu­dentów, pra­cow­ników na­uko­wych oraz in­sty­tucji współ­pra­cu­ją­cych z sek­torem B+R. Przez ko­lejne mie­siące wspólnie za­glądać bę­dziemy do la­bo­ra­to­riów i na uczelnie, spo­tykać bę­dziemy spe­cja­li­stów, któ­rych wy­niki badań znaj­dują za­sto­so­wanie w go­spo­darce. Po­znamy przed­się­biorców, którzy ko­rzy­stają z tych roz­wiązań. Po­ka­żemy, że nie ma pro­jektów zbyt od­waż­nych, nauka może być cie­kawa, a z jej efektów ko­rzy­stamy co­dziennie, choć nie za­wsze zda­jemy sobie z tego sprawę. Przy­bli­żymy wiele po­my­słów, które w przy­szłości mogą zmienić życie każ­dego z nas. Współ­praca sek­tora nauki ze światem go­spo­dar­czym po­zo­staje prio­ry­tetem, jeśli Polska chce stwo­rzyć no­wo­czesną go­spo­darkę opartą o wiedzę. Ba­dania, któ­rych efekty nie znaj­dują za­sto­so­wania, nie służą nikomu.