Przejdź do treści

Akademickie B+R – numer 3

Aka­de­mickie B+R – numer 3

In­no­wa­cyjna go­spo­darka po­trze­buje nie tylko ab­sol­wentów uczelni tech­nicz­nych czy kie­runków ści­słych. Wiele pracy czeka rów­nież na hu­ma­ni­stów, któ­rych w po­tocznym ro­zu­mieniu rzadko łą­czy się z ter­minem „Ba­dania i Rozwój”. Jest jednak ina­czej, o czym można się prze­konać śle­dząc pro­jekt „B+R=€ Nauki spo­łeczne dla go­spo­darki”. Jednak zanim ab­sol­wenci ja­kiej­kol­wiek uczelni za­czną pra­cować, coraz czę­ściej wy­ka­zują się ini­cja­tywą, ba­dawczą do­cie­kli­wo­ścią a nie­kiedy nie­konwencjonalnym po­dej­ściem do nauki, dzia­łając w ko­łach na­uko­wych. Przy­no­simy ko­lejne cieka­wostki z ich świata, z którym coraz czę­ściej współ­pra­cują duże firmy po­szu­ku­jące przy­szłych pra­cowników. Nie­kiedy owocem pracy stu­dentów są wy­na­lazki, które trzeba opa­ten­tować, by móc w pełni ko­rzy­stać z wła­snego do­robku intelektualnego.