Przejdź do treści

„Akademickie B+R”
O czasopiśmie

So­czewka przy­bli­ża­jąca w spe­cja­li­styczny sposób wszelkie na­ukowe osią­gnięcia, ale rów­nież te­maty po­ru­szane w Shocie na­ukowym i Pimp My Mind. Zmie­niamy optykę i ze znaw­stwem przy­glą­damy się szcze­gółom. Na­rzę­dzie przy­datne stu­dentom, ba­da­czom na­ukowym i ca­łemu śro­do­wisku B+R. Od paź­dzier­nika 2011 rów­nież w wersji na iPada!

Lista numerów
Podgląd: Akademickie B+R – numer 9

Akademickie B+R – numer 9

Aka­de­mickie B+R – numer 9 Mo­głeś ich nie za­uważyć, ale ko­rzy­stasz co­dziennie! Z pew­no­ścią każdy ze­tknął się ze spotem in­for­mu­jącym o fun­du­szach eu­ro­pej­skich, dzięki któ­rych mamy w Polsce au­to­strady, te­atry, oczysz­czalnie ścieków i wiele in­nych ele­mentów in­fra­struk­tury, do któ­rych przy­zwy­cza­jamy się tak szybko, że nie pa­mię­tamy, jak to było bez nich. Po­dobnie jest z polskimi […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 8

Akademickie B+R – numer 8

Aka­de­mickie B+R – numer 8 Gry kom­pu­te­rowe więk­szości z nas ko­jarzą się wy­łącznie z roz­rywką. Tym­czasem na­ukowo bada się już ich miejsce w kul­turze, fir­my pro­du­ku­jące je osią­gają ob­roty prze­wyż­sza­jące te z branży mu­zycznej i fil­mowej, można po­wiedzieć, że gry prze­stały być do­meną mło­dzieży. Każdy z nas po­siada w domu przy­naj­mniej jedno urzą­dzenie, na którym […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 7

Akademickie B+R – numer 7

Aka­de­mickie B+R – numer 7 Wy­star­czyła wy­po­wiedź pre­zesa jednej z firm ubez­pie­cze­nio­wych, który stwier­dził, że pol­skie uczelnie nie przy­go­to­wują do pracy, żeby roz­po­częła się ogól­no­polska de­bata na temat kon­dycji szkol­nictwa wyż­szego. W dys­kusji pa­dało wiele kon­tro­wer­syj­nych wy­po­wiedzi, często spe­cja­liści szli na skróty – na szczę­ście je­dynie my­ślowe. Z pew­no­ścią re­lacje rynku pracy z uczel­niami są […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 6

Akademickie B+R – numer 6

Aka­de­mickie B+R – numer 6 Przy­zwy­cza­iliśmy się już, ze w Polsce wszystko jest trud­niejsze, mniej opła­calne, bar­dziej ry­zy­kowne, nie­kiedy nie­wy­ko­nalne. Z dumą wy­słu­chu­jemy wszyst­kich do­wodów uznania dla na­szych ro­daków, czy będą to spor­towcy, ar­tyści czy na­ukowcy. Do tej ostat­niej grupy z pew­no­ścią można za­li­czyć prof. Elż­bietę Frąc­ko­wiak, która nie­dawno zo­stała na­gro­dzona przez Fun­dacje na rzecz […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 5

Akademickie B+R – numer 5

Aka­de­mickie B+R – numer 5 W epoce gdy naj­bar­dziej po­żą­danym przez od­biorców spo­sobem prze­kazu treści jest in­fo­ta­in­ment (zbitka słów ang. In­for­ma­tion i en­ter­ta­in­ment), gdzie każda in­for­macja po­winna mieć rów­nież cechy roz­rywki, takie ocze­ki­wanie for­mu­ło­wane jest często pod ad­resem nauki i pre­zen­tacji jej osią­gnięć. Czy zatem wszystkie osią­gnięcia muszą być wi­do­wi­skowe, by wzbu­dzić za­in­te­re­so­wanie? Nie jest […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 4

Akademickie B+R – numer 4

Aka­de­mickie B+R – numer 4 Czwarty numer pisma „Aka­de­mickie B+R” jest wy­jąt­kowy. Zgodnie z obiet­nica, nie tylko pi­szemy o in­no­wa­cyj­ności, ale sami sta­ramy sie na­dążać za tren­dami w ob­szarze me­diów. Od tego wy­dania je­steśmy do­stępni w wersji na iPada, będąc tym samym pierw­szym cza­so­pi­smem po­pu­lar­no­nau­kowym w Polsce, które uka­zuje sie w ta­kiej po­staci. Rów­no­legle oferujemy […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 3

Akademickie B+R – numer 3

Aka­de­mickie B+R – numer 3 In­no­wa­cyjna go­spo­darka po­trze­buje nie tylko ab­sol­wentów uczelni tech­nicz­nych czy kie­runków ści­słych. Wiele pracy czeka rów­nież na hu­ma­ni­stów, któ­rych w po­tocznym ro­zu­mieniu rzadko łą­czy się z ter­minem „Ba­dania i Rozwój”. Jest jednak ina­czej, o czym można się prze­konać śle­dząc pro­jekt „B+R=€ Nauki spo­łeczne dla go­spo­darki”. Jednak zanim ab­sol­wenci ja­kiej­kol­wiek uczelni zaczną […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 2

Akademickie B+R – numer 2

Aka­de­mickie B+R – numer 2 W drugim nu­merze e-​kwartalnika „Aka­de­mickie B+R” przy­no­simy ko­lejne in­for­macje ze świata nauki oraz go­spo­darki, która wy­ko­rzy­stuje ko­mer­cyjnie owoce pracy na­ukowców. Kie­rując się Pań­stwa su­ge­stiami, utwo­rzy­liśmy sekcje obej­mu­jącą za­gad­nienia me­dyczne oraz do­ty­czącą nauk hu­ma­ni­stycz­nych. W ich pierw­szej od­słonie po­le­camy ar­ty­kuły do­ty­czące no­wo­cze­snego Cen­trum Sy­mu­lacji Me­dycznej oraz e-​learningu, który wkrótce może w […]

Podgląd: Akademickie B+R – numer 1

Akademickie B+R – numer 1

Aka­de­mickie B+R – numer 1 Przed Pań­stwem pierwsze wy­danie e-​kwartalnika „Aka­de­mickie B+R”, który wy­da­wany jest w ra­mach pro­jektu Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu. Jego celem jest po­pu­la­ry­zacja osią­gnięć nauki pol­skiej i świa­towej wśród stu­dentów, pra­cow­ników na­uko­wych oraz in­sty­tucji współ­pra­cu­ją­cych z sek­torem B+R. Przez ko­lejne mie­siące wspólnie za­glądać bę­dziemy do la­bo­ra­to­riów i na uczelnie, spo­tykać będziemy […]